Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Samodzielny Referent w Przedszkolu Miejskim Nr 115 w Łodzi<<

2010-09-08

Dyrektor
Przedszkola Miejskiego Nr 115
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Samodzielny Referent

Nazwa jednostki: Przedszkole Miejskie Nr 115
91-117 Łódź ul. Traktorowa 37A
tel./faks: 0 42 655 82 48

 1. Nazwa stanowiska: Samodzielny Referent.
 2. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
 3. Miejsce wykonywania pracy: Łódź, ul. Traktorowa 37A.
 4. Rodzaj umowy: umowa o pracę.
 5. Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:
  • posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karno-skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

  Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem Samodzielnego Referenta:

  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • brak prawomocnego skazania za przestępstwa: przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karno-skarbowe,
  • wykształcenie średnie lub wyższe,
  • umiejętność gospodarowania środkami,
  • biegła obsługa komputera, w tym programów ewidencyjnych, inwentarzowych,
  • znajomość przepisów dotyczących żywienia, HACCP,
  • posiadanie ważnej książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych.

  Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku Samodzielnego Referenta:

  • praca na komputerze w zakresie obsługi programów ewidencyjnych, inwentarzowych, prowadzenia stołówki,
  • obsługa urządzeń biurowych,
  • współpraca z księgowością oraz innymi pracownikami przedszkola,
  • sporządzanie raportów kasowych,
  • sporządzanie dekadowych jadłospisów dla dzieci i prowadzenie z tego zakresu dokumentacji,
  • przygotowywanie protokołów wypisu i zniszczeń,
  • zaopatrywanie przedszkola w artykuły żywności,
  • zaopatrywanie przedszkola w artykuły, narzędzia, maszyny i inne,
  • prowadzenie magazynów,
  • realizowanie zadań z zakresu kontroli i prowadzenie dokumentacji,
  • organizowanie, kierowanie i kontrolowanie pracy całego personelu kuchni i obsługi,
  • dbałość o stan sanitarny, remonty i naprawy wyposażenia.
 6. Wymagane dokumenty:
  • CV ze zdjęciem,
  • list motywacyjny,
  • zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (oryginały lub uwierzytelnione własnoręcznie kopie dokumentów),
  • dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata określonych wymagań warunkujących dopuszczenie do udziału w naborze,
  • zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiające podjęcie pracy na danym stanowisku,
  • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.
 7. Miejsce i termin składania ofert:

 8. Wymagane dokumenty należy złożyć w kancelarii Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 115, Łódź, ul. Traktorowa 37A w godz. 9.00 – 15.00. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Samodzielnego Referenta”

  w terminie od 09.09.2010 r. do 24.09.2010 r. do godz. 15.00.

Dokumenty dostarczone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert odbędzie się 27.09.2010 r. o godz. 10.00.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Przedszkolu Miejskim Nr 115 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w placówce przez okres 3 msc. od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru.
Po upływie 3 miesięcy dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. Jednocześnie informuję, że przedszkole powiadomi telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Dyrektor Przedszkola
Beata Pruszkiewicz


Źródło: Wydział Edykacji UMŁ
Informację wprowadził(a): Monika Gędek (2010-09-08)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3956
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO