Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Dyrektor Wydziału Kultury UMŁ<<

2011-03-17

Urząd Miasta Łodzi
z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź,
ogłasza nabór kandydatów do pracy

na stanowisko
dyrektora
Wydziału Kultury

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 26/Kul/2/III/2011
Data publikacji ogłoszenia: 17 marca 2011 roku
Termin składania ofert do: 28 marca 2011 roku

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • zarządzanie działaniami prowadzonymi przez Wydział,
 • nadzór nad zadaniami realizowanymi przez poszczególne wewnętrzne komórki organizacyjne Wydziału, w tym w szczególności nad:
  • opracowywaniem projektów planów finansowych oraz sprawozdań w zakresie zadań realizowanych przez Wydział, prowadzeniem ewidencji zaangażowania wydatków, w tym wydatków strukturalnych i etapów poprzedzających realizację dochodów, opracowywaniem zbiorczych i jednostkowych projektów planów dochodów i wydatków budżetowych w części dotyczącej kultury, rozliczaniem dotacji budżetowych przeznaczonych na sprawy organizacji życia kulturalnego, opracowywaniem analiz, sprawozdań, informacji itp. z wykonania budżetu,
  • prowadzeniem rejestru miejskich instytucji kultury, sprawowaniem nadzoru na miejskimi instytucjami kultury oraz koordynowaniem ich działalności, współdziałaniem z organizacjami pozarządowymi i instytucjami zainteresowanymi upowszechnianiem teatru, muzyki i plastyki oraz uczelniami podejmującymi badania naukowe w tych dziedzinach, prowadzeniem spraw związanych z przydzielaniem pracowni plastycznych, podejmowaniem działań zmierzających do stworzenia warunków dla działalności amatorskiego ruchu artystycznego, koordynowaniem zadań w zakresie inwestycji i remontów prowadzonych w miejskich instytucjach kultury,
  • współpracą z organizatorami pozarządowymi, z łódzkim środowiskiem twórczym w zakresie prezentacji dorobku artystycznego w kraju i za granicą, pozyskiwaniem funduszy unijnych i innych środków zewnętrznych na rzecz realizacji przedsięwzięć kulturalnych i ochrony dziedzictwa narodowego,
  • współdziałaniem z instytucjami filmowymi w zakresie upowszechniania filmu, pozyskiwaniem produkcji filmowych i telewizyjnych oraz inwestorów z branży medialnej, promowaniem pozytywnego wizerunku „Łodzi filmowej”, pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania na zadania realizowane przez zespół, realizowaniem zadań Komisji Filmowej w Łodzi (Łódź Film Commission),
  • sprawnym funkcjonowaniem sekretariatu Wydziału,
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją wydatków Wydziału,
 • zatwierdzanie rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych składanych przez instytucje kultury,
 • wnioskowanie o dofinansowanie z budżetu miasta i budżetu państwa zadań realizowanych przez Wydział oraz występowanie o wprowadzanie zmian w budżecie miasta,
 • podejmowanie działań obejmujących rozwój oferty kulturalnej miasta,
 • prawidłowe, rzetelne i terminowe dokumentowanie wykonywanych prac i czynności,
 • zapewnienie prawidłowej organizacji pracy w kierowanej komórce organizacyjnej,
 • racjonalne wykorzystanie środków budżetowych przeznaczonych na realizację powierzonych zadań,
 • współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych UMŁ.

Wymagania niezbędne (konieczne):

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228),
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego z zakresu zespołów kierunków studiów: ekonomicznych lub humanistycznych lub społecznych i prawnych,
 • posiadanie co najmniej 10-letniego pracowniczego stażu pracy lub okresów prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami określonymi dla ww. stanowiska,
 • posiadanie wiedzy z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość Statutu Miasta Łodzi i Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość języka angielskiego w stopniu średnio zaawansowanym,
 • biegła umiejętność obsługi komputera (MS Office, Internet),
 • umiejętność skutecznego komunikowania się (prowadzenie prezentacji, wystąpienia publiczne),
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • posiadanie następujących kompetencji kluczowych: postawa etyczna, sumienność, komunikatywność, kultura osobista, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, umiejętne organizowanie własnej pracy, zarządzanie informacją, nastawienie na klienta,
 • posiadanie następujących kompetencji hierarchicznych: umiejętność podejmowania decyzji, zarządzanie wprowadzaniem zmian, myślenie strategiczne, umiejętność wystąpień publicznych, umiejętności negocjacyjne,
 • dyspozycyjność (gotowość do wyjazdów służbowych, udziału w wydarzeniach kulturalnych).

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • co najmniej roczny staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze wraz z motywacją,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia,
 • kserokopię zaświadczenia potwierdzającego okres wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami określonymi dla ww. stanowiska (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej),
 • oświadczenie o zgodności charakteru wykonywanej działalności gospodarczej z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego w stopniu średnio zaawansowanym,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopię dowodu osobistego,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne,
 • oświadczenie o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru do zatrudnienia w Urzędzie bądź kserokopię posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie o niebyciu karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),
 • oświadczenie o niebyciu karanym oraz prawomocnie skazanym za przestępstwa, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

Oferta kandydata powinna dodatkowo zawierać:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe kwalifikacje,
 • kserokopie posiadanych referencji lub opinii.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko dyrektora Wydziału Kultury UMŁ Nr 26/Kul/2/III/2011”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Kancelaria Urzędu, Wydział Obsługi Administracyjnej (parter),
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

w terminie do dnia: 28 marca 2011 r.

W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do Urzędu uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd (datę wpływu do Urzędu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

Przez fakt złożenia swojej oferty kandydaci wyrażają zgodę na poddanie się procedurze naboru, na zasadach określonych szczegółowo w zarządzeniu Nr 526/W/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Łodzi oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru”, zwanej dalej „Procedurą naboru”.
Treść powołanego zarządzenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
Oddział Spraw Osobowych Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi będzie informował (telefonicznie lub drogą elektroniczną) o poszczególnych etapach i czynnościach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, w ciągu 14 dni od daty upływu terminu składania dokumentów.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Oddziale Spraw Osobowych Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem odbioru. Urząd Miasta Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom.
Po upływie okresu 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone. Szczegółowe zasady postępowania z dokumentami kandydatów określa § 40 Procedury naboru.

Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi, najpóźniej w dniu zawarcia z nim umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego.
Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Źródło: Wydział Organizacyjny UMŁ
Informację wprowadził(a): Monika Gędek (2011-03-17)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2033
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO