Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Główny specjalista w Oddziale Realizacji Inwestycji w Biurze ds. Inwestycji UMŁ<<

2010-09-21

Urząd Miasta Łodzi
z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź,
ogłasza nabór kandydatów do pracy

na stanowisko
głównego specjalisty
w Oddziale Realizacji Inwestycji
w Biurze ds. Inwestycji

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 90/Bln.I/5/IX/2010
Data publikacji ogłoszenia: 21 września 2010 roku
Termin składania ofert do: 5 października 2010 roku

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • wykonywanie z własnej inicjatywy i bez odrębnych poleceń przełożonych wszystkich czynności i obowiązków określonych poniżej, a na polecenie przełożonych wykonywanie także innych czynności w ramach zadań Biura,
 • udział w opracowywaniu jednostkowych projektów w zakresie zadań realizowanych przez Biuro dla przygotowania projektów zadań majątkowych – arkuszy inwestycyjnych, zadań imiennych w zakresie rzeczowym i finansowym projektu planu zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie przygotowywania budżetu na dany rok,
 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów do realizacji zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Biuro, a w szczególności:
  • przygotowywanie i składanie wniosków o wydanie warunków technicznych oraz o zawarcie umowy o dostawę mediów,
  • przygotowywanie projektów umów m.in. o:
   • wykonanie robót budowlanych,
   • wykonanie dokumentacji projektowej,
   • pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego i innych,
   • udział w dokonywaniu uzgodnień dotyczących prac projektowych,
 • uczestniczenie w pracach komisji przetargowej powołanych decyzją Prezydenta Miasta lub Dyrektora Biura i wykonywanie czynności wynikających z powierzonej funkcji w komisji,
 • przygotowywanie i udział w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Biuro, a w szczególności:
  • przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • przekazywanie ogłoszeń o zamówieniach odpowiednio Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych oraz Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,
  • przygotowywanie odpowiedzi na pytania zadawane przez wykonawców oraz odpowiedzi na protesty wniesione do zamawiającego,
  • właściwe przechowywanie dokumentów przetargowych (zabezpieczenie ofert),
 • nadzór nad realizacją inwestycji realizowanych przez Biuro poprzez m.in.:
  • przekazywanie placów budów i frontów robót wykonawcom dokumentacji projektowej,
  • udział w naradach koordynacyjnych organizowanych na budowie celem omawiania bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót,
  • bieżącą kontrolę zgodności prowadzonych robót z umowami, harmonogramami rzeczowo-finansowymi oraz dokumentacją techniczną,
  • uczestniczenie w komisjach dokonujących oceny konieczności wprowadzania robót zamiennych i dodatkowych podczas realizacji robót,
  • udział w odbiorach częściowych i końcowych zadań inwestycyjnych,
  • bieżący nadzór nad realizacją wydatków zadań inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
  • prowadzenie korespondencji z wykonawcami i inwestorem zastępczym w zakresie prowadzonych inwestycji,
 • sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie rzeczowym,
 • współdziałanie z inwestorem zastępczym przy rozliczaniu inwestycji,
 • przekazywanie zrealizowanych inwestycji na majątek Miasta,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Urzędu, organami administracji publicznej i innymi instytucjami w ramach zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Biuro,
 • obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych:
  • przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z celem dla którego zostały zebrane,
  • zabezpieczenie danych osobowych przez ich utratą, uszkodzeniem, a także przed ich udostępnieniem osobie nieupoważnionej lub zabraniem przez tę osobę,
  • dopilnowanie by w pomieszczeniach w których przetwarzane są dane osobowe, osoby nieupoważnione przebywały wyłącznie w obecności osoby upoważnionej,
  • dopilnowanie, by dokumenty zawierające dane osobowe przeznaczone do usunięcia były niszczone w stopniu uniemożliwiającym ich odczytanie,
  • zachowanie w tajemnicy przetwarzanych danych,
  • niezwłoczne powiadomienie przełożonego lub Administratora Bezpieczeństwa Informacji o stwierdzonym lub podejrzewanym naruszeniu zabezpieczenia danych osobowych,
  • zabezpieczenie komputerowych stanowisk dostępu do danych osobowych przed wglądem przez osoby nieupoważnione.

Wymagania niezbędne (konieczne):

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.),
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • znajomość języka polskiego,
 • posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego o kierunku: elektrotechnika,
 • co najmniej 4-letni pracowniczy staż pracy,
 • posiadanie wiedzy z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • posiadanie następujących kompetencji kluczowych: postawa etyczna, sumienność, komunikatywność, kultura osobista, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, umiejętne organizowanie własnej pracy, zarządzanie informacją, nastawienie na klienta,
 • posiadanie następujących kompetencji hierarchicznych: wiedza specjalistyczna, umiejętność współpracy, umiejętność wyciągania wniosków, kreatywność, chęć uczenia się,
 • dyspozycyjność.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta/kierownika budowy,
 • posiadanie uprawnień projektowych lub wykonawczych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • znajomość programu AutoCad, Norma Pro.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze wraz z motywacją,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopię dowodu osobistego,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopię dokumentu poświadczającego posiadane obywatelstwo (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne,
 • oświadczenie o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru do zatrudnienia w Urzędzie bądź kserokopię posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

Oferta kandydata powinna dodatkowo zawierać:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe umiejętności i kwalifikacje,
 • kserokopie posiadanych referencji lub opinii.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko głównego specjalisty w Oddziale Realizacji Inwestycji w Biurze ds. Inwestycji UMŁ Nr 90/Bln.I/5/IX/2010”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Kancelaria Urzędu, Wydział Obsługi Administracyjnej (parter),
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

w terminie do dnia: 5 października 2010 r.

W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do Urzędu uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd (datę wpływu do Urzędu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.
Przez fakt złożenia swojej oferty kandydaci wyrażają zgodę na poddanie się procedurze naboru, na zasadach określonych szczegółowo w zarządzeniu Nr 526/W/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Łodzi oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru”, zwanej dalej „Procedurą naboru”.
Treść powołanego zarządzenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
Oddział Spraw Osobowych Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi będzie informował (telefonicznie lub drogą elektroniczną) o poszczególnych etapach i czynnościach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, w ciągu 14 dni od daty upływu terminu składania dokumentów.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Oddziale Spraw Osobowych Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem odbioru. Urząd Miasta Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom.
Po upływie okresu 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone. Szczegółowe zasady postępowania z dokumentami kandydatów określa § 40 Procedury naboru.
Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi, najpóźniej w dniu zawarcia z nim umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego.

Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Źródło: Wydział Organizacyjny UMŁ
Informację wprowadził(a): Anna Antonowicz (2010-09-21)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1366
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO