Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Referent/podinspektor/inspektor ds. sekretariatu w Halach Targowych w Łodzi<<

2010-09-24

Hale Targowe
Al. Politechniki 32, 90-980 Łódź
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

referent/podinspektor/inspektor ds. sekretariatu

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: Hale Targowe, Łódź, Al. Politechniki 32
Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 kodeksu pracy)

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • realizacja całokształtu spraw związanych z prowadzeniem czynności kancelaryjnych oraz obsługi sekretariatu Dyrektora Hal Targowych,
 • prowadzenie wszystkich rejestrów obowiązujących w Halach Targowych,
 • prowadzenie merytorycznej kontroli dokumentów finansowo-księgowych,
 • archiwizacja powierzonych dokumentów,
 • współpraca z działem księgowości oraz kadrami i płacami,
 • ustalenie i realizacja zapotrzebowania na sprzęt, wyposażenie, materiały biurowe itp.,
 • rozdział korespondencji zgodnie z dekretacją,
 • prowadzenie, przygotowanie i wysyłanie przesyłek pocztowych,
 • sporządzanie wymaganej ewidencji i sprawozdawczości,
 • prowadzenie i aktualizacja strony internetowej jednostki oraz współpraca ze środkami masowego przekazu,
 • inne polecenia wydawane przez przełożonego.

Wymagania niezbędne (konieczne):

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • niebycie karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • znajomość języka polskiego,
 • posiadanie wykształcenia średniego lub wyższego,
 • posiadanie co najmniej 2-letniego stażu pracy (nie dotyczy stanowiska referenta),
 • posiadanie wiedzy z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych,
 • znajomość procedur administracyjnych i kancelaryjnych,
 • posiadanie następujących kompetencji kluczowych: postawa etyczna, sumienność, komunikatywność, kultura osobista, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, umiejętne organizowanie własnej pracy, zarządzanie informacją, nastawienie na interesanta,
 • posiadanie następujących kompetencji hierarchicznych: umiejętność współpracy, umiejętność wyciągania wniosków, kreatywność.

Dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV wraz z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze wraz z motywacją,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopię dowodu osobistego,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopię dokumentu poświadczającego posiadane obywatelstwo (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne,
 • oświadczenie o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru do zatrudnienia w Jednostce bądź kserokopię posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • opinia o pracowniku bądź referencje z pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
 • spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.
 • .

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.
Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko referent/podinspektor/inspektor ds. sekretariatu w Halach Targowych należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Hale Targowe
al. Politechniki 32
90-980 Łódź
(budynek Delegatury Łódź – Górna), pok. 307, III piętro

w terminie do dnia 8 października 2010 r. do godz. 14.45

W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do Hal Targowych uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Jednostkę (datę wpływu do Jednostki). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

Hale Targowe będą informowały (telefonicznie lub drogą elektroniczną) o poszczególnych etapach i czynnościach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, w ciągu 14 dni od daty upływu terminu składania dokumentów.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Halach Targowych zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Jednostce przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem odbioru. Hale Targowe nie odsyłają dokumentów kandydatom.

Po upływie okresu 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone. Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć najpóźniej 30 dni od daty zawarcia z nim umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego.
Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.


Źródło: Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ
Informację wprowadził(a): Monika Gędek (2010-09-24)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 5248
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO