Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Kierownik Filii MOPS Łódź – Bałuty<<

2011-03-18

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
ul. Piotrkowska 149
w dniu 18 marca 2011 r.
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

kierownika Filii MOPS Łódź – Bałuty

Liczba stanowisk: 1
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 K p)
Planowany początek zatrudnienia: kwiecień 2011 r.

Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku:

Kierowanie Filią MOPS Łódź – Bałuty oraz nadzór nad realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej oraz innych zadań powierzonych Filii.

Wymagania:

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • ukończona specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 • co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem ludzi, potwierdzone co najmniej 3-letnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym,
 • znajomość problematyki łódzkiej pomocy społecznej,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego, procedur administracyjnych oraz wiedzy z zakresu ustaw, w szczególności dotyczących: pomocy społecznej, samorządu gminnego, pracowników samorządowych, finansów publicznych oraz zamówień publicznych,
 • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
 • umiejętność analizy informacji,
 • odporność na stres,
 • samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,
 • rzetelność, terminowość, dokładność, komunikatywność;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego poziomu wykształcenia,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 • oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych. Kandydat wybrany w naborze będzie zobowiązany przedłożyć, najpóźniej w dniu zawarcia z nim umowy o pracę, oryginał zaświadczenia o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, uzyskanego na swój koszt z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych do jego realizacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 ze zm.),
 • w przypadku kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopię dokumentu poświadczającego posiadane obywatelstwo,
 • opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

Miejsce i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie MOPS (ul. Piotrkowska 149, II piętro, pok. 26) w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem:

„Dotyczy ogłoszenia o naborze na stanowisko kierownika Filii MOPS Łódź-Bałuty”
w terminie do dnia 29 marca 2011 r.

Aplikacje, które wpłyną do MOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w MOPS zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem.
MOPS nie odsyła dokumentów kandydatom.
Po upływie okresu 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.


Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Informację wprowadził(a): Monika Gędek (2011-03-18)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2934
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO