Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 190 w Łodzi<<

2010-10-26

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 190
im. Jarosława Iwaszkiewicza
93-154 Łódź, ul. Malczewskiego 37/47
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

główny księgowy

 1. Nazwa jednostki – Szkoła Podstawowa nr 190 im. Jarosława Iwaszkiewicza, 93-154 Łódź, ul. Malczewskiego 37/47
 2. Tel/fax – 042 643 28 47
 3. Nazwa stanowiska – główny księgowy
 4. Wymiar czasu pracy – 1 etat – pełny wymiar czasu pracy
 5. Miejsce wykonywania pracy – Szkoła Podstawowa nr 190 w Łodzi
 6. Rodzaj umowy – umowa o pracę

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem głównego księgowego:

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwa: przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe,
 • ukończenie: ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości (preferowana księgowość w jednostce budżetowej) lub ukończenie średniej policealnej lub pomaturalnej szkoły zawodowej o kierunku rachunkowość i posiadanie co najmniej sześcioletniej praktyki w księgowości (preferowana księgowość w jednostce budżetowej),
 • biegła obsługa komputera, w tym programów księgowych i płacowych (ProgMan, Płatnik ZUS, program bankowy),
 • znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej, ustawy o finansach, ustawy o zamówieniach publicznych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy i Karty Nauczyciela.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • prowadzenie rachunkowości jednostki,
 • sporządzanie planów budżetowych,
 • kontrola realizacji planów i wydatków budżetowych,
 • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 • prowadzenie pełnej księgowości placówki w programie ProgMan,
 • terminowe sporządzanie sprawozdań budżetowych,
 • praca w programie Płatnik, sporządzanie i przesyłanie dokumentów do ZUS,
 • prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,
 • czuwanie nad prawidłowością, celowością i rytmicznością gospodarki finansowej i materiałowej szkoły.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
 • świadectwa pracy potwierdzające wymagany staż pracy w dziale księgowości,
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 101 poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie pracy na stanowisku głównego księgowego.

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 190 w Łodzi, ul. Malczewskiego 37/47 w godz. 8.30–15.30. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego”

w terminie do 5 listopada 2010 r. do godz. 15.00

Otwarcie kopert odbędzie się 8 listopada 2010 r. o godz. 10.00. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 190 zostaną dołączone do akt osobowych.
Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie szkoły przez okres trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o naborze. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów osobiście za pokwitowaniem. Po upływie trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru nieodebrane dokumenty zostaną komisyjne zniszczone.

Dyrektor Szkoły
Anna Wójcik


Źródło: Wydział Edukacji UMŁ
Informację wprowadził(a): Monika Gędek (2010-10-26)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1554
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO