Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 151 w Łodzi<<

2010-11-10

Na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr. 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr. 146, poz. 1222).

Dyrektor
Przedszkola Miejskiego Nr 151 w Łodzi
ul. Narciarska 20/22
ogłasza nabór na stanowisko pracy głównego księgowego

Wymiar etatu: 1/2
Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole Miejskie Nr 151, Łódź, ul. Narciarska 20/22
Rodzaj umowy: umowa o pracę

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem głównego księgowego:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe,
 4. ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości lub ukończenie średniej, policealnej albo pomaturalnej szkoły zawodowej o kierunku rachunkowość i posiadanie co najmniej sześcioletniej praktyki w księgowości,
 5. znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych; ustawy o rachunkowości; prawa o zamówieniach publicznych; ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy i Karty Nauczyciela,
 6. znajomość księgowości budżetowej,
 7. biegła obsługa komputera, w tym programów księgowych: Kadry, Płace, Finanse DDJ firmy Progman, Płatnik, obsługa TeleKonta.

Wymagania dodatkowe:

 1. posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, wytrwałość, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, znajomość i umiejętność korzystania z przepisów prawa.

Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku głównego księgowego:

 1. obsługa finansowo-księgowa placówki – prowadzenie pełnej księgowości placówki za pomocą programu finansowo – księgowego oraz naliczanie wynagrodzeń w programie płacowo – kadrowym firmy PROGMAN,
 2. sporządzanie i kontrola realizacji planów dochodów i wydatków, prowadzenie dziennika głównego dla poszczególnych kont syntetycznych: działalności podstawowej i dochodów własnych, prowadzenie analityki dla poszczególnych zespołów kont,
 3. uzgadnianie kosztów z wydatkami w terminach i na zasadach określonych w przepisach,
 4. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 5. rozliczanie składek ZUS (znajomość programu Płatnik oraz przesyłu elektronicznego),
 6. sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego,
 7. sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych, analiz,
 8. sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 9. rozliczanie i nadzór gospodarki finansowej związany z żywieniem dzieci,
 10. nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów,
 11. prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych.

Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 3. kserokopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż (preferowane w zakładzie lub jednostce budżetowej,
 4. aktualne zaświadczenie o niekaralności,
 5. aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie,
 6. kwestionariusz osobowy,
 7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku naborem, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku – o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101. poz.926 ze zm.).

Wymagane dokumenty należy składać w kancelarii Przedszkola Miejskiego Nr 151 w Łodzi w godz. 8:00 -15:00. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem:
„Konkurs na głównego księgowego – PM 151 w Łodzi” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.12.2010 r.

Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Przedszkolu Miejskim Nr 151 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Kancelarii PM. Nr 151 w Łodzi przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Przedszkole Miejskie Nr 151 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 3b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.), po upływie terminu do złożenia dokumentów lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej z podaniem imion, nazwisk oraz miejsc ich zamieszkania.

Jadwiga Walaszek Dyrektor
Przedszkola Miejskiego Nr 151 w Łodzi


Źródło: Wydział Edukacji UMŁ
Informację wprowadził(a): Monika Gędek (2010-11-10)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1590
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO