Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Z-ca Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego Nr 1 w Łodzi<<

2010-11-10

Dyrektor Pogotowia Opiekuńczego Nr 1 w Łodzi
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.

Określenie stanowiska: Z-ca Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego Nr 1 w Łodzi
Wymiar etatu: pełny etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Planowany termin zatrudnienia: 01-01-2011 r.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 1. pełnienie bieżącego nadzoru zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie o Pomocy Społecznej i przepisach wykonawczych,
 2. pełnienie nadzoru nad wszystkimi pracownikami zatrudnionymi w Pogotowiu Opiekuńczym Nr 1,
 3. planowanie,organizacja, koordynacja i nadzór nad:
  • prawidłową realizacją zadań merytorycznych pionu pedagogicznego,
  • przestrzeganie praw dziecka w placówce,
  • prawidłowością dokumentacji merytorycznej placówki,
  • przestrzeganiem przepisów i zarządzeń wewnętrznych przez wszystkich pracowników zatrudnionych w Pogotowiu Opiekuńczym Nr 1 w Łodzi,
 4. ustalanie harmonogramów czasu pracy pracowników pedagogicznych w sposób służący pełnemu i efektywnemu wykorzystaniu zasobów kadrowych pionu pedagogicznego oraz wyznaczaniu zastępstw i rozliczaniu czasu pracy,
 5. odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie oraz prawidłowy stan budynku, pomieszczeń i terenu.

Wymagania:

warunki dopuszczające do udziału w naborze:

 • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia lub na kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej,
 • co najmniej 3 – letni staż pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku,
 • znajomość Ustawy o pomocy Społecznej, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych z dnia 19 października 2007 r. oraz Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela,
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

dodatkowe:

 • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
 • zaangażowanie i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • rzetelność i dokładność,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność zarządzania personelem,
 • znajomość przepisów prawa oraz zastosowania ich w praktyce,
 • umiejętność podejmowania szybkich decyzji,
 • umiejętność pracy w stresie.

wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata wymagań warunkujących dopuszczenie do udziału w naborze (kserokopie dowodu osobistego, dyplomów,świadectw pracy),
 • w przypadku kandydata będącego nauczycielem kserokopie ostatniej oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego,
 • oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu z pełni praw publicznych, a w przypadku kandydata będącego nauczycielem dodatkowo oświadczenie o nie byciu karanym karą dyscyplinarną w trybie art. 76 Karty Nauczyciela oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz 926 z póź.zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z póź.zm.),
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz osiągnięcia zawodowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać bezpośrednio w sekretariacie Pogotowia Opiekuńczego Nr 1 w Łodzi ul. Krokusowa 15/17 w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem
„dotyczy naboru na stanowisko z -cy Dyrektora”

w terminie do 24-11-2010 r.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Postępowanie kwalifikacyjne:

 • na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych, Komisja kwalifikacyjna dokona porównania danych w nich zawartych z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu,
 • kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie bądź pisemnie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
 • informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP,
 • dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru można odebrać w sekretariacie Pogotowia opiekuńczego w ciągu miesiąca od wyników naboru.

Informację wprowadził(a): Monika Gędek (2010-11-10)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2181
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO