Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Główny księgowy w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 4 w Łodzi<<

2010-11-22

Ogłoszenie o naborze kandydata na stanowisko
Głównego księgowego
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 4
91-491 Łódź, ul. Łucji 12/16
tel./fax 42 659 40 44

 1. Nazwa stanowisko: główny księgowy
 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat
 3. Rodzaj umowy: umowa o pracę
 4. Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:
  • posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • zdolność do czynności prawnych i korzystania w pełni praw publicznych,
  • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karno-skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 5. Wymagane wykształcenie:
  • ukończenie: ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości (preferowana księgowość w jednostce budżetowej) lub
  • ukończenie średniej policealnej lub pomaturalnej szkoły zawodowej o kierunku rachunkowość i posiadanie co najmniej sześcioletniej praktyki w księgowości (preferowana księgowość w jednostce budżetowej).
 6. Podstawowy zakres obowiązków:
  • sporządzanie planów budżetowych,
  • kontrola realizacji planów i wydatków budżetowych,
  • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
  • prowadzenie pełne księgowości placówki oraz naliczanie wynagrodzeń w programie płacowym Vulcan,
  • sporządzanie deklaracji: do Urzędu Skarbowego, PFRON,
  • znajomość programu Płatnik, przesyłanie dokumentów do ZUS,
  • sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych, analiz,
  • nadzór nad przeprowadzanymi inwentaryzacjami składników majątkowych,
  • finansowe rozlicznie inwentaryzacji,
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych,
  • należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych,
  • wykonywanie prac zleconych przez dyrektora ośrodka.
 7. Wymagane umiejętności:
  • znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej, ustawy o finansach, ustawy o zamówieniach publicznych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych,
  • redagowanie wewnętrznych aktów prawnych i pism, właściwa interpretacja przepisów,
  • odpowiedzialność za realizację zadań, terminowość, sumienność, dokładność,
  • znajomość obsługi komputera: Windows, Word, Excel, Internet.
 8. Wymagane dokumenty:
  • CV,
  • list motywacyjny,
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (oryginały lub potwierdzone kserokopie),
  • świadectwa pracy w tym potwierdzające wymagany staż pracy w dziale księgowości (preferowane w dziale księgowości),
  • zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiające podjecie pracy,
  • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz.926 z póź. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

Miejsce i termin składania ofert:

Dokumenty w zamkniętych kopertach opatrzone imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem
„Nabór na stanowisko głównego księgowego” należy składać w sekretariacie ośrodka do 15 grudnia 2010 r. do godz. 13:00.

Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert odbędzie się 15 grudnia 2010 r. o godz. 14:00.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie ośrodka przez okres trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o naborze. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów osobiście za pokwitowaniem. Po upływie trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor MOS Nr 4
Dorota Tarnowska


Źródło: Wydział Edukacji UMŁ
Informację wprowadził(a): Monika Gędek (2010-11-22)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1603
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO