Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Specjalista ds. technologii informatycznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi<<

2010-11-22

Dyrektor

Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia
Praktycznego w Łodzi z siedzibą Łódź, ul. Kopcińskiego 29
ogłasza nabór na wolne stanowisko

specjalisty ds. technologii informatycznej

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy
Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:

 1. Konserwacja sprzętu komputerowego.
 2. Reinstalacja systemów operacyjnych.
 3. Instalacja programów komputerowych.
 4. Porządkowanie danych na dyskach.
 5. Diagnozowanie uszkodzeń sprzętu komputerowego.
 6. Drobne naprawy techniczne sprzętu komputerowego.
 7. Zmiany konfiguracji komputerów w ramach konserwacji okresowej i przedkursowej.
 8. Prowadzenie profilaktyki antywirusowej w komputerach Centrum.
 9. Konfigurowanie komputerów w sieci LAN.

Wymagania:
warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 4. Posiadanie co najmniej wykształcenia średniego informatycznego i minimum pięcioletniego doświadczenia zawodowego w podobnym obszarze działania w przypadku kandydatów z wyższym wykształceniem minimum czteroletniego doświadczenia zawodowego w podobnym obszarze działania.

niezbędne:

 1. Znajomość budowy i działania sprzętu komputerowego.
 2. Umiejętność instalacji i konfiguracji systemów operacyjnych: Windows 98/XP/2000/2003/Wista/Windows7.
 3. Umiejętność prowadzenia profilaktyki antywirusowej.
 4. Umiejętność archiwizacji i zabezpieczania danych.
 5. Znajomość budowy sieci LAN.
 6. Umiejętność konfigurowania komputerów w sieci LAN.

dodatkowe:

 1. Znajomość administracji siecią LAN w oparciu o domenę Active Direktory.
 2. Operatywność, samodzielność i kreatywność w pracy.
 3. Odpowiedzialność za wykonywane zadania.
 4. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 5. Dokładność, rzetelność.

Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum vitae wraz z listem motywacyjnym.
 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych.
 3. Dokumenty potwierdzające staż pracy i doświadczenie zawodowe.
 4. Oświadczenia o spełnieniu wymagań warunkujących dopuszczenie do udziału w naborze zawartych w punktach 1 – 3.
 5. Inne dokumenty, które mogą informować pracodawcę o doświadczeniu zawodowym kandydata m.in. opinie o pracy.

Określenie miejsca i terminu składania dokumentów.

Złożone dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć podpisaną własnoręcznie klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z ogłoszonym naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458z późn. zm.)”.

Określenie miejsca i terminu składania dokumentów
Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 29 w zamkniętej kopercie, oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty ds. technologii informatycznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego”

w terminie do dnia 3 grudnia 2010 r.

Dokumenty doręczone do Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, przed zawarciem umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niekaralności kandydata uzyskaną na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego oraz oryginał zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/wym. stanowisku i badania do celów sanitarno – epidemiologicznych.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego będą dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie, kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem, nieodebrane dokumenty w wyznaczonym terminie zostaną komisyjnie zniszczone. Nie odsyłamy dokumentów kandydatom.

Dyrektor
Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego
Jan Moos


Źródło: Wydział Edukacji UMŁ
Informację wprowadził(a): Monika Gędek (2010-11-22)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1407
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO