Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Samodzielny referent w VI Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi<<

2010-11-25

Ogłoszenie o naborze na stanowisko
samodzielnego referenta
w VI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Lelewela w Łodzi

Nazwa i adres jednostki:

VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Lelewela, 93-165 Łódź, ul. Podmiejska 21
tel./fax: 42 684-22-20, 42 684-67-75
e mail: liceum6@toya.net.pl

Wymiar zatrudnienia: 1 etat – pełny wymiar czasu pracy
Planowane zatrudnienie: 3 stycznia 2011 roku
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia i stałego zatrudnienia

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem referenta:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.
 3. Oświadczenie o niekaralności.
 4. Wykształcenie średnie i posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy lub wyższe i co najmniej dwuletni staż pracy.
 5. Znajomość przepisów Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela oraz innych aktów regulujących funkcjonowanie placówek oświatowych.
 6. Umiejętność redagowania pism.
 7. Biegła znajomość obsługi komputera (Windows, pakiet Office, Internet) i urządzeń biurowych.
 8. Poczucie odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań.
 9. Umiejętność organizacji pracy i pracy w zespole.

Zakres zadań i obowiązków:

 1. Prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej ze szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami, obieg dokumentów.
 2. Rozliczanie druków ścisłego zarachowania.
 3. Prowadzenie pełnej obsługi kadrowej pracowników pedagogicznych.
 4. Redagowanie pism.
 5. Poligrafia dla potrzeb administracji i dydaktyki.
 6. Prowadzenie kasy i sporządzanie raportów kasowych.
 7. Prowadzenie kontrolki biletów MPK, znaczków pocztowych itp.
 8. Przygotowywanie i przekazywanie akt do archiwizacji.
 9. Prowadzenie dokumentacji uczniowskiej.
 10. Opracowywanie wymaganej sprawozdawczości statystycznej.
 11. Wydawanie zaświadczeń.
 12. Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły, wynikających z aktualnych potrzeb placówki.

Wymagane dokumenty:

 1. CV.
 2. List motywacyjny.
 3. Oświadczenie o niekaralności.
 4. Oryginał lub odpis dokumentu lub poświadczone kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 5. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe – poświadczone kserokopie.
 6. Świadectwa pracy lub poświadczone kserokopie.
 7. Zaświadczenie o przydatności zdrowotnej do zajmowanego stanowiska.
 8. Ważna książeczka do celów sanitarno – epidemiologicznych.
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie VI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, ul. Podmiejska 21 w godzinach 9.00–15.00 w terminie do dnia 8 grudnia 2010 roku.

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem ”Dotyczy naboru na stanowisko samodzielnego referenta”. Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi 9 grudnia 2010 r.
O terminie przeprowadzenia ewentualnych rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie w dniu 10 grudnia 2010 r.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze, który zostanie zatrudniony w VI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Lelewela w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie szkoły przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem.
VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Lelewela nie będzie odsyłało dokumentów kandydatów. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor
VI liceum Ogólnokształcącego im. J. Lelewela w Łodzi
Krystyna Zielińska


Źródło: Wydział Edukacji UMŁ
Informację wprowadził(a): Monika Gędek (2010-11-25)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3717
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO