Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Specjalista w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 4 w Łodzi<<

2010-12-01

Oferta na konkurs
Specjalisty
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 4
91-491 Łódź, ul. Łucji 12/16
tel./fax 42 659 40 44

 1. Nazwa stanowisko: specjalista ds. kadrowo-płacowych
 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat
 3. Rodzaj umowy: umowa o pracę
 4. Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:
  • posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • zdolność do czynności prawnych i korzystania w pełni praw publicznych,
  • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karno-skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 5. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem specjalisty:
  • wykształcenie wyższe kierunkowe,
  • biegła obsługa komputera, w tym programów płacowych, i Płatnika ZUS, VULCAN,
  • znajomość przepisów dot. ubezpieczeń społecznych,
  • znajomość Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela.
 6. Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty:
  • prowadzenie pełnej obsługi kadrowej pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych ośrodka,
  • prowadzenie kasy i sporządzanie raportów kasowych,
  • sporządzanie list płacy pracowników,
  • sporządzanie dokumentacji do ZUS,
  • bieżące załatwianie spraw finansowych w ZUS i Urzędzie Skarbowym,
  • sporządzanie rocznych rozliczeń podatku dochodowego dla pracowników,
  • sporządzanie sprawozdań do GUS,
  • sporządzanie sprawozdań PEFRON,
  • wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora wynikających z aktualnych potrzeb ośrodka.
 7. Wymagane dokumenty:
  • CV,
  • list motywacyjny,
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (oryginały lub potwierdzone kserokopie),
  • świadectwa pracy w tym potwierdzające wymagany staż pracy w dziale księgowości (preferowane w dziale księgowości),
  • zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiające podjecie pracy,
  • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz.926 z póź. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

Miejsce i termin składania ofert:

Dokumenty w zamkniętych kopertach opatrzone imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem
„Nabór na stanowisko specjalisty” należy składać w sekretariacie ośrodka do 20 grudnia 2010 r. do godz. 13:00.

Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert odbędzie się 20 grudnia 2010 r. o godz. 14:00.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie ośrodka przez okres trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o naborze. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów osobiście za pokwitowaniem. Po upływie trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor MOS Nr 4
Dorota Tarnowska


Źródło: Wydział Edukacji UMŁ
Informację wprowadził(a): Monika Gędek (2010-12-01)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3062
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO