Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Starszy referent w Przedszkolu Miejskim nr 137 w Łodzi<<

2010-12-03

W związku z realizacją w Przedszkolu Miejskim nr 137 – Integracyjnym w Łodzi projektu współfinansowanego z Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Program Operacyjny Kapitał Ludzki,

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 137 – Integracyjnego
93 – 217 Łódź, ul. Gen. Roweckiego Grota 6,

ogłasza nabór na stanowisko „starszy referent”
w ramach projektu „Dajmy szansę wszystkim dzieciom”

do realizacji zadań związanych z obsługą finansową projektu.

Nazwa jednostki: Przedszkole Miejskie nr 137 – Integracyjne w Łodzi, ul. G. Roweckiego 6, tel/fax (42) 252–91–00.
Nazwa stanowiska: starszy referent.
Wymiar czasu pracy: 1 etat - pełny wymiar czasu pracy.
Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole Miejskie nr 137 – Integracyjne w Łodzi.
Rodzaj umowy: umowa o pracę.
Data publikacji ogłoszenia: 03.12.2010 r.
Termin składania ofert: 13.12.2010 r.

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

  1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
  2. Zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.
  3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, przestępstwa przeciw mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego.
  4. Nieposzlakowana opinia.
  5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem starszego referenta:

  1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych, niekaralność.
  2. Ukończone studia magisterskie w zakresie zarządzania.
  3. Ukończone bądź kontynuowane studia podyplomowe w zakresie „Zarządzania projektami”.
  4. Udokumentowana wiedza w zakresie controllingu kosztów.
  5. Znajomość przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych” wraz z aktami wykonawczymi.
  6. Znajomość wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  7. Umiejętność zarządzania projektami, w tym finansowanymi z funduszy unijnych.
  8. Znajomość przepisów prawa krajowego i wspólnotowego dotyczącego funduszy unijnych.
  9. Umiejętność pracy w zespole
  10. Umiejętność obsługi komputera (m.in. Generator Wniosków Płatniczych).

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty ds. finansowych projektu należeć będzie:

  1. Kompleksowe nadzorowanie i zarządzanie budżetem projektu współfinansowanego ze środków UE.
  2. Rozliczanie otrzymanej dotacji.
  3. Realizacja i monitorowanie zakupów zgodnie ze szczegółowym budżetem projektu.
  4. Dokonywanie realizacji wydatkowania środków w ramach projektu.
  5. Współpraca bieżąca z opiekunem projektu.
  6. Monitorowanie i analiza dokonywania zmian we Wniosku o dofinansowanie w związku z faktyczną realizacją wydatków projektowych.
  7. Współpraca z działem księgowości przedszkola (zlecanie płatności, weryfikowanie planów budżetowych, konsultacja dotycząca zapotrzebowania na środki finansowe).
  8. Przygotowywanie informacji służących wypłacie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych.
  9. Przygotowywanie wniosków beneficjenta o płatność, raportów.
  10. Współpraca z instytucją pośredniczącą w zakresie realizacji zadań finansowych związanych z projektem.

Wymagane dokumenty:

  1. CV.
  2. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
  3. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 Dz.U. z 2002 r. Nr 101, pozycja 926 z późn.zm. na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.
  4. Zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie pracy na stanowisku specjalisty ds. finansowych projektu.
  5. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Miejsce i termin składania ofert:

Dokumenty w zamkniętych kopertach opatrzone imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko starszego referenta” należy składać u dyrektora przedszkola od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 15.00 w terminie od 3 grudnia 2010 do 13 grudnia 2010 r. Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert odbędzie się 14 grudnia 2010 r.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w ramach projektu „ Dajmy szansę wszystkim dzieciom” w Przedszkolu Miejskim nr 137 – Integracyjnym w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie przedszkola przez okres trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać za pokwitowaniem odbioru swoich dokumentów.

Przedszkole nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie trzech miesięcy od upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane dokumenty kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 3b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. Z 2001 r. nr 142, poz. 1593 ze zm./ po upływie terminu do złożenia dokumentów lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej z podaniem imion, nazwisk oraz terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Dyrektor przedszkola
Katarzyna Ogłuszka


Źródło: Wydział Edukacji UMŁ
Informację wprowadził(a): Anna Antonowicz (2010-12-03)
Informację zmodyfikował(a): Anna Antonowicz (2010-12-03)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3029
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO