Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Referent w Domu Dziecka nr 1 w Łodzi<<

2010-12-06

Ogłoszenie o naborze
na wolne stanowisko – referent
w Domu Dziecka nr 1 w Łodzi, ul. Aleksandrowska 123

Dyrektor Domu Dziecka nr 1 w Łodzi ogłasza nabór na wolne stanowisko referenta, w Domu Dziecka Nr 1 w Łodzi, ul. Aleksandrowska 123, 91-224 Łódź. tel./.fax. 42 652-84-75

 1. Stanowisko pracy: referent.
 2. Wymiar czasu pracy: 1 etat - pełen wymiar czasu pracy.
 3. Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony z trzymiesięcznym okresem próbnym i możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.
 4. Wymagane wykształcenie: średnie lub wyższe.
 5. Wymagania regulujące dopuszczenie do udziału w naborze:
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
  • Posiadanie obywatelstwa innego niż Polskie, państwa Unii Europejskiej, lub innego państwa, którego obywatelem, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  • Zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  • Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karno skarbowego.
  • Nieposzlakowana opinia.
  • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 6. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy referenta:
  • Znajomość przepisów Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela oraz innych aktów regulujących funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej.
  • Umiejętność redagowania pism.
  • Biegła znajomość obsługi komputera (Windows, pakiet Office, Internet, program Kadry) i urządzeń biurowych.
  • Dyspozycyjność.
  • Poczucie odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań, terminowość i sumienność.
  • Umiejętność organizacji pracy i pracy w zespole.
  • Mile widziane ukończone kursy związane z prowadzeniem spraw administracyjno - biurowych.
  • Serdeczność i opiekuńczość wobec dzieci.
 7. Zakres zadań i obowiązków:
  • Prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą kasy, dokonywanie wpłat i wypłat, sporządzanie raportów kasowych.
  • Prowadzenie spraw kadrowych pracowników pionu nauczycielskiego, merytorycznego, administracji i obsługi.
  • Prowadzenie pełnej dokumentacji w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników.
  • Prowadzenie teczek akt osobowych oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności za ich prowadzenie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
  • Kompletowanie i aktualizacja dokumentacji osobowej pracowników.
  • Prawidłowe ustalanie prawa do:
   • dodatków za staż pracy
   • nagród jubileuszowych
   • odpraw.
  • Prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich.
  • Opracowanie planu urlopów wypoczynkowych.
  • Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy.
  • Załatwianie spraw z zakresu zaopatrzenia emerytalno-rentowego pracowników i ich rodzin.
  • Kompletowanie dokumentacji emerytalno-rentowej i sporządzanie wniosków zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Sporządzanie sprawozdań GUS, SIO itp.
  • Współpraca z księgowością.
  • Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora placówki.
 8. Wymagane dokumenty:
  • List motywacyjny i CV.
  • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
  • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje.
  • Kserokopie świadectw pracy.
  • Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
  • Zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku.
  • Oświadczenie o niekaralności.
  • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopie dowodu osobistego.
  • Oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.
 9. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 10. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie placówki w godz. 9-16 (pon.-pt.), lub przesłać listem poleconym na adres Domu Dziecka nr 1 w Łodzi, ul. Aleksandrowska 123, 91-224 Łódź, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.12.2010 r. (decyduje data faktycznego wpływu do placówki). Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert odbędzie się dn. 17.12.2010 r. o godz. 11:00 w siedzibie placówki.

Nabór przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Domu Dziecka Nr 1 w Łodzi.

Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne niniejszego ogłoszenia, zostaną dopuszczeni do dalszego etapu naboru nie później niż do dnia 17.12.2010 r. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne wraz z podaniem terminu rozmowy kwalifikacyjnej zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Domu Dziecka Nr 1 w Łodzi w terminie do17.12.2010 r.

Dokumenty kandydata wybranego w procesie naboru i zatrudnionego w placówce zostaną dołączone do akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Domu Dziecka Nr 1 w Łodzi przez okres trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o naborze. W tym okresie kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty osobiście za pokwitowaniem, a po jego zakończeniu nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Niezwłocznie po zakończeniu naboru, informacja o jego wyniku zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (bip.uml.lodz.pl) oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w placówce.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 652-84-75, (42) 652-83-84.

Dyrektor
Domu Dziecka nr 1
w Łodzi
mgr Anna Klamerus


Źródło: Wydział Zdrowia Publicznego UMŁ
Informację wprowadził(a): Monika Gędek (2010-12-06)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 5801
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO