Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Specjalista ds. koordynowania projektów oraz pozyskiwania środków w Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi<<

2010-12-20

Dyrektor Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi
ogłasza nabór kandydatów do pracy
w Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi,
94-050 Łódź, ul. Wyszyńskiego 86,
na stanowisko:

specjalista ds. koordynowania projektów oraz pozyskiwania środków
- w wymiarze pełny wymiar zatrudnienia – etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • współpraca z partnerami Pałacu Młodzieży – stowarzyszeniami i instytucjami w zakresie realizacji wspólnych projektów;
 • przygotowanie i koordynowanie interdyscyplinarnych projektów realizowanych w placówce;
 • koordynowanie działań dotyczących realizacji projektów z udziałem wolontariuszy;
 • koordynowanie imprez o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym;
 • pozyskiwanie środków finansowych na realizację projektów z dostępnych źródeł finansowania;
 • przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów;
 • przygotowanie rozliczenia projektów;
 • wykonywanie innych czynności związanych z realizacją celów statutowych placówki.

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku;
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych;
 • posiadanie biegłej znajomości obsługi komputera;
 • posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, terminowość, punktualność, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, selekcji informacji, umiejętność pracy z zespole, umiejętność stworzenia prawidłowej atmosfery twórczej pracy;
 • odbycie szkoleń w zakresie zarządzania projektami;
 • posiadanie doświadczenia w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi;
 • wykształcenie wyższe o profilu humanistycznym lub w zakresie zarządzania.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość języka obcego w mowie i piśmie w stopniu zaawansowanym;
 • posiadanie doświadczenia w pracy z wolontariuszami;
 • posiadanie doświadczenia w realizacji projektów interdyscyplinarnych.

Oferta musi zawierać:

 • curriculum vitae;
 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • propozycję planu pozyskiwania środków na działania edukacyjne Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi;
 • potwierdzone kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie;
 • udokumentowanie szkoleń z zakresu pozyskiwania funduszy Unijnych z UE;
 • udokumentowanie wcześniejszej pracy w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi;
 • udokumentowanie znajomości języka obcego na poziomie zaawansowanym;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopię dowodu osobistego;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopię dokumentu poświadczającego posiadane obywatelstwo (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego);
 • oświadczenie o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru do zatrudnienia w Pałacu bądź kserokopię posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku naborem, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku – o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101. poz. 926 ze zm.).

Oferta powinna dodatkowo zawierać:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń itp.;
 • kserokopie posiadanych referencji lub opinii.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem
„Nabór na stanowisko specjalisty ds. projektów i pozyskiwania środków w Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi” należy składać w sekretariacie Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi, 94-050 Łódź, ul. Wyszyńskiego 86, w terminie 10 dni od ukazania się ogłoszenia. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dokumenty dostarczone do Pałacu Młodzieży po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Kadr Pałacu Młodzieży w Łodzi przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru. Pałac Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor Pałacu Młodzieży
Adam Kocher


Źródło: Wydział Edukacji UMŁ
Informację wprowadził(a): Monika Gędek (2010-12-20)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2209
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO