Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Referent ds. szkoły w Szkole Podstawowej Nr 48 w Łodzi<<

2010-12-31

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 48 w Łodzi
Łódź ul. Rydzowa 15
Ogłasza nabór na stanowisko pracy:

referent ds. szkoły

 1. Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu
 2. Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony
 3. Wymagane wykształcenie: minimum średnie
 4. Wymagania związane ze stanowiskiem referenta ds. szkoły:
  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • zaświadczenie o niekaralności,
  • aktualna książeczka pracownicza zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych,
  • bezkonfliktowość i życzliwość,
  • uprzejmość, kultura osobista,
  • biegła znajomość obsługi komputera,
  • biegła znajomość obsługi programów: Windows, pakiet Office, Excel, Płatnik, SIO, GUS, KRAKFIN,
  • poczucie odpowiedzialności za realizację zadań (terminowość, sumienność),
  • dyspozycyjność,
  • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 5. Zakres zadań i obowiązków:
  • prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • przyjmowanie telefonogramów, rozmów telefonicznych,
  • pisanie pism zleconych przez dyrektora i wicedyrektora,
  • prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą kasy, dokonywanie wpłat i wypłat, sporządzanie raportów kasowych,
  • prowadzenie składnicy dokumentów,
  • prowadzenie rejestrów druków ścisłego zarachowania: książeczki czekowe, bloczki KP; K-103; KW, legitymacje szkolne, tarcze i odznaki dla uczniów, świadectwa szkolne, znaczki na świadectwa,
  • sporządzanie niezbędnej dokumentacji w celu uzupełnienie sprawozdań GUS, SIO, itp.,
  • przyjmowanie wpłat na obiady,
  • dokonywanie operacji bankowych: wpłaty i wypłaty,
  • współpraca z księgowością i kierownikiem administracyjnym.
 6. Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora placówki.
 7. Wymagane dokumenty:
  • CV,
  • list motywacyjny, podanie o przyjęcie do pracy,
  • zaświadczenie o niekaralności,
  • poświadczona kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
  • świadectwa pracy,
  • aktualna książeczka zdrowia dla celów sanitarno – epidemiologicznych,
  • zaświadczenie o przydatności zdrowotnej do zajmowanego stanowiska,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z naborem.

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie
Szkoły Podstawowej Nr 48 w Łodzi w godzinach 10.00 – 15.00
w terminie do 17 stycznia 2011 r.

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętych kopertach, opatrzone imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem
„Dotyczy naboru na stanowisko samodzielnego referenta ds. płac”. Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert odbędzie się 20 stycznia 2011 r.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Szkole Podstawowej Nr 48 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie szkoły przez okres jednego miesiąca od dnia otwarcia ofert. Szkoła Podstawowa Nr 48 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 3b, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2001 r. Nr 42 poz. 1593 z późn. zm.) po upływie terminu do złożenia dokumentów lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej z podaniem imion, nazwisk oraz terminem rozmowy kwalifikacyjnej.

Dyrektor Szkoły
mgr Czesława Miszczak


Źródło: Wydział Edukacji UMŁ
Informację wprowadził(a): Monika Gędek (2010-12-31)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 6880
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO