Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Kierownik działu technicznego w Halach Targowych w Łodzi <<

2011-01-04

Dyrektor Hal Targowych
Al. Politechniki 32, 90-980 Łódź
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
kierownik działu technicznego

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1/2 etatu – niepełny wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: Łódź, Hale Targowe Al. Politechniki 32
Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art.25 k. p.)
Wynagrodzenie brutto: do 2100 zł

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • utrzymanie zgodnego z przepisami stanu technicznego budynków i budowli,
 • nadzór nad zarządzanymi obiektami, terenami i targowiskami,
 • nadzór i kontrola pracy administratorów hak i administratorów targowisk,
 • organizacja zabezpieczenia mienia powierzonego Halom Targowym, w tym zarządzanych obiektów, terenów i targowisk,
 • współpraca z Działem Organizacyjnym w zakresie dokonywania zakupów i przeprowadzania procedur przetargowych,
 • opracowywanie planów inwestycji i remontów oraz kontrola ich realizacji,
 • rozliczanie robót inwestycyjnych i remontowych,
 • sporządzanie innej wymaganej ewidencji,
 • opracowywanie sprawozdawczości z działalności działu,
 • organizowanie i kontrola wykonania prac związanych z usuwaniem awarii technicznych,
 • prowadzenie dokumentacji nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem środkami trwałymi i pozostałym wyposażeniu będącym w dyspozycji Hal Targowych,
 • nadzór i kontrola prawidłowości prowadzenia działalności handlowej przez kontrahentów zgodnie z obwiązującymi przepisami,
 • inne polecenia wydawane przez przełożonego.

Wymagania niezbędne (konieczne):

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • niebycie karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.),
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • znajomość języka polskiego,
 • posiadanie wykształcenia wyższego,
 • posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy, w tym 2-letniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym,
 • posiadanie wiedzy z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych ,o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych,
 • posiadanie uprawnień budowlanych lub zarządcy nieruchomości,
 • znajomość procedur administracyjnych,
 • posiadanie następujących kompetencji kluczowych: postawa etyczna, sumienność, komunikatywność, kultura osobista, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, umiejętne organizowanie własnej pracy, zarządzanie informacją,
 • posiadanie następujących kompetencji hierarchicznych: wiedza specjalistyczna, umiejętność współpracy, kreatywność.

Dodatkowe:

 • szkolenie z zakresu stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych,
 • umiejętność kosztorysowania w programie ”Norma”,
 • doświadczenie w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych lub zarządcy nieruchomości,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopię dowodu osobistego,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopię dokumentu poświadczającego posiadane obywatelstwo (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne,
 • oświadczenie o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru do zatrudnienia w Jednostce bądź kserokopię posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • opinia o pracowniku bądź referencje z pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
 • spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „nabór na stanowisko kierownika działu technicznego” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Hale Targowe w Łodzi
al. Politechniki 32
90-980 Łódź
(budynek Delegatury Łódź – Górna), pok. 307, III piętro

w terminie do dnia 17 stycznia 2011 r. do godziny 14.00

W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do Hal Targowych uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Jednostkę (datę wpływu do Jednostki). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

Hale Targowe będą informowały (telefonicznie lub drogą elektroniczną) o poszczególnych etapach i czynnościach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, w ciągu 14 dni od daty upływu terminu składania dokumentów.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Halach Targowych zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Jednostce przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem odbioru. w Halach Targowych nie odsyłają dokumentów kandydatom.
Po upływie okresu 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone. Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć najpóźniej 30 dni od daty zawarcia z nim umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego.
Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.


Źródło: Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ
Informację wprowadził(a): Anna Antonowicz (2011-01-04)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2999
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO