Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Samodzielny referent ds. szkoły w Szkole Podstawowej Nr 64 w Łodzi<<

2011-01-20

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 64 im. H. Ch. Andersena w Łodzi
Łódź ul. Anczyca 6
Ogłasza nabór na stanowisko pracy:
samodzielny referent ds. szkoły

 1. Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu
 2. Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony
 3. Wymagane wykształcenie: minimum średnie
 4. Wymagania związane ze stanowiskiem samodzielnego referenta ds. szkoły:
  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • zaświadczenie o niekaralności,
  • aktualna książeczka pracownicza zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych,
  • bezkonfliktowość i życzliwość,
  • uprzejmość, kultura osobista,
  • biegła znajomość obsługi komputera,
  • biegła znajomość obsługi programów: Windows, pakiet Office, Excel, SIO, GUS, Sekretariat,
  • poczucie odpowiedzialności za realizację zadań (terminowość, sumienność),
  • dyspozycyjność,
  • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 5. Zakres zadań i obowiązków:
  • prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • przyjmowanie telefonogramów, rozmów telefonicznych,
  • pisanie pism zleconych przez dyrektora i wicedyrektora,
  • prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą kasy, dokonywanie wpłat i wypłat, sporządzanie raportów kasowych,
  • prowadzenie składnicy dokumentów,
  • prowadzenie rejestrów druków ścisłego zarachowania: książeczki czekowe, bloczki KP; KW, legitymacje szkolne, świadectwa szkolne, znaczki na świadectwa, bilety,
  • sporządzanie niezbędnej dokumentacji w celu uzupełnienia sprawozdań GUS, SIO, itp.,
  • współpraca z księgowością i kierownikiem administracyjnym,
  • przyjmowanie interesantów,
  • czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego, prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
  • przeprowadzanie wstępnych zapisów dzieci do szkoły,
  • prowadzenie akt osobowych nauczycieli,
  • czuwanie nad terminowością przeszeregowań, nagród jubileuszowych, dodatków stażowych, prowadzenie ewidencji absencji nauczycieli.
 6. Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora placówki.
 7. Wymagane dokumenty:
  • CV,
  • list motywacyjny, podanie o przyjęcie do pracy,
  • zaświadczenie o niekaralności,
  • odpisy dokumentów potwierdzające wykształcenie,
  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
  • świadectwa pracy,
  • aktualna książeczka zdrowia dla celów sanitarno – epidemiologicznych,
  • zaświadczenie o przydatności zdrowotnej do zajmowanego stanowiska,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z naborem.

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie
Szkoły Podstawowej Nr 64 im. H. Ch. Andersena w Łodzi w godzinach 10.00 – 15.00
w terminie do 7 lutego 2011 r.

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętych kopertach, opatrzone imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko samodzielnego referenta ds. szkoły”.
Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert odbędzie się 8 lutego 2011 r. o godz. 12.30. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Szkole Podstawowej Nr 64 im. H.Ch. Andersena w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie szkoły przez okres jednego miesiąca od dnia otwarcia ofert. Szkoła Podstawowa Nr 64 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 3b, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2001 r. Nr 42 poz. 1593 z późn. zm.) po upływie terminu do złożenia dokumentów lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dyrektor Szkoły
mgr Anna Jagielska


Źródło: Wydział Edukacji UMŁ
Informację wprowadził(a): Monika Gędek (2011-01-20)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 5298
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO