Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Specjalista – administrator strony internetowej i realizator nagrań w studiu muzycznym w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi<<

2011-02-10

Dyrektor
Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi
ogłasza nabór kandydatów do pracy

w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi, 91-818 Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 39,

na stanowisko specjalisty – administratora strony internetowej i realizatora nagrań w studiu muzycznym
w wymiarze 1/2 etatu

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • projektowanie i tworzenie stron internetowych,
 • bieżąca aktualizacja strony www.domkultury.com.pl,
 • pozycjonowanie stron i domen www.domkultury.com.pl,
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i zawartością serwisu,
 • zgłaszanie i monitorowanie błędów występujących na stronie,
 • projektowanie i przygotowanie elementów graficznych na potrzeby serwisów,
 • projektowanie i przygotowanie elementów animacji na potrzeby serwisów,
 • edytowanie zdjęć (zmiana rozmiaru, kadrowanie),
 • montaż materiałów audio i video na potrzeby serwisów,
 • edytowanie plików video oraz dźwiękowych,
 • współpraca z pracowniami placówki, zespołami artystycznymi oraz filiami CZP Nr 1,
 • realizacja nagrań w studiu muzycznym,
 • opieka techniczna nad sprzętem studia nagrań.

Wymagania niezbędne (konieczne):

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • wykształcenie wyższe – minimum licencjat,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak prawomocnego wyroku za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno – skarbowe,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101. poz.926 z późn. zm.),
 • posiadanie biegłej znajomości obsługi komputera (środowiska Windows oraz Internet),
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku,
 • posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, wytrwałość, sumienność i zaangażowanie, odporność na stres, umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, umiejętność rozwiązywania konfliktów, selekcji informacji, słuchania i wyciągania wniosków, umiejętność pracy z zespole, umiejętność stworzenia prawidłowej atmosfery twórczej pracy, kultura osobista i takt pedagogiczny.

Od kandydata oczekujemy:

 • doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • dobrej znajomości jęz. angielskiego,
 • umiejętności kreatywnego myślenia oraz pisania i redagowania tekstów,
 • podstawowej znajomości programów graficznych pod kątem przygotowania grafiki,
 • mile widziane zainteresowanie kulturą, oświatą i wychowaniem.

Oferta musi zawierać:

 • CV z listem motywacyjnym,
 • kwestionariusz osobowy,
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno – skarbowe,
 • kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopie dowodu osobistego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku naborem, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku – o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101. poz.926 ze zm.),
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich pozwalających na zatrudnienie na stanowisku specjalisty – administratora stron internetowych.

Oferta powinna dodatkowo zawierać:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń itp.,
 • kserokopie posiadanych referencji lub opinii.

Dokumenty w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem

„Nabór na stanowisko specjalisty – administratora stron internetowych
w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi”

należy składać osobiście w:

Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi
(sekretariat dyrektora)
91-818 Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 39

w terminie:

od dnia 10 lutego 2011 r. do dnia 23 lutego 2011 r.
w godzinach 10.00 – 16.00

Dokumenty dostarczone do CZP 1 po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 24 lutego 2011 r.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora CZP Nr 1.

O terminie przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Kadr CZP 1 w Łodzi przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów osobiście za pokwitowaniem.
Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom.
Po upływie 1 miesiąca od upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Andrzej Gruszczyński
dyrektor CZP Nr 1 w Łodzi


Źródło: Wydział Edukacji UMŁ
Informację wprowadził(a): Monika Gędek (2011-02-10)
Informację zmodyfikował(a): Monika Gędek (2011-02-24)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1434
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO