Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Specjalista – animator teatralny w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi<<

2011-02-10

Dyrektor
Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi
ogłasza nabór kandydatów do pracy

w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi, 91-818 Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 39,

na stanowisko specjalisty – animatora teatralnego
w wymiarze 1/2 etatu

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • Prowadzenie zajęć teatralnych i opieka nad Teatrem Lustro,
 • Prowadzenie zajęć z zakresu edukacji teatralnej dla Przedszkoli,
 • Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę i małe formy teatralne (wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem, muzyka, śpiew, pląsy i taniec),
 • Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
 • Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,
 • Prowadzenie zajęć teatralnych – terapii przez teatr dla Klubu Osób Niepełnosprawnych „Marzenia”,
 • Współudział we wszystkich działaniach CZP1 w zakresie organizacji imprez (konkursy, imprezy rozrywkowe i okolicznościowe, itp.),
 • Współpraca ze szkołami, przedszkolami i innymi placówkami oświatowymi oraz instytucjami kulturalnymi.

Wymagania niezbędne (konieczne):

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • wykształcenie wyższe – minimum licencjat,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak prawomocnego wyroku za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno – skarbowe,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101. poz.926 z późn. zm.),
 • posiadanie znajomości obsługi komputera (środowiska Windows oraz Internet),
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku,
 • posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, wytrwałość, sumienność i zaangażowanie, odporność na stres, umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, umiejętność rozwiązywania konfliktów, selekcji informacji, słuchania i wyciągania wniosków, umiejętność pracy z zespole, umiejętność stworzenia prawidłowej atmosfery twórczej pracy, kultura osobista i takt pedagogiczny.

Oferta musi zawierać:

 • CV z listem motywacyjnym,
 • kwestionariusz osobowy,
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno – skarbowe,
 • kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopie dowodu osobistego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku naborem, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku – o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101. poz.926 ze zm.),
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich pozwalających na zatrudnienie na stanowisku specjalisty – animatora teatralnego.

Oferta powinna dodatkowo zawierać:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń itp.,
 • kserokopie posiadanych referencji lub opinii.

Dokumenty w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem

„Nabór na stanowisko specjalisty – animatora teatralnego
w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi”

należy składać osobiście w:

Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi
(sekretariat dyrektora)
91-818 Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 39

w terminie:

od dnia 10 lutego 2011 r. do dnia 23 lutego 2011 r.
w godzinach 10.00 – 16.00

Dokumenty dostarczone do CZP 1 po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 24 lutego 2011 r.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora CZP Nr 1.

O terminie przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Kadr CZP 1 w Łodzi przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów osobiście za pokwitowaniem.
Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom.
Po upływie 1 miesiąca od upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Andrzej Gruszczyński
dyrektor CZP Nr 1 w Łodzi


Źródło: Wydział Edukacji UMŁ
Informację wprowadził(a): Monika Gędek (2011-02-10)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1593
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO