Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Referent ds. płac w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi<<

Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi
Łódź, al. ks. kard. S. Wyszyńskiego 86
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
referent ds. płac

 1. Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
 2. Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony
 3. Wymagane wykształcenie: minimum średnie
 4. Wymagania związane ze stanowiskiem referanta ds. płac
  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • zaświadczenie o niekaralności,
  • aktualna książeczka pracownicza do celów sanitarno – epidemiologicznych,
  • bezkonfliktowość i życzliwość,
  • uprzejmość, kultura osobista,
  • biegła znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,
  • biegła znajomość obsługi programów: Windows, pakiet Office, Excel, Płatnik, program płacowy VULCAN, Płace OPTIVUM, SIO, GUS,
  • poczucie odpowiedzialności za realizację zadań (terminowość, sumienność),
  • dyspozycyjność,
  • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

 5. Zakres zadań i obowiązków:
  • wprowadzanie danych do arkusza organizacyjnego ZSI nr 1 i sporządzanie aneksów w związku ze zmianami w organizacji pracy szkoły,
  • kompletowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli,
  • sporządzanie list płac nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły w programie Vulcan,
  • obliczanie wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy oraz zasiłków chorobowych,
  • sporządzanie list godzin ponadwymiarowych nauczycieli,
  • sporządzanie deklaracji podatkowej PIT - 4 R,
  • rozliczanie podatkowe pracowników PIT – 11, PIT – 40,
  • sporządzanie deklaracji ZUS wraz z załącznikami,
  • wystawianie zaświadczeń o zarobkach pracownikom szkoły,
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny,
  • obsługa emerytalno – rentowa (wystawianie Rp 7, kompletowanie wniosku do ZUS),
  • sporządzanie i wysyłanie przelewów dotyczących płac,
  • ściąganie systemu SIO oraz obsługa SIO,
  • wykonywanie innych czynności w ramach posiadanych umiejętności i możliwości pracownika, zleconych przez Dyrektora ZSI nr 1.

 6. Wymagane dokumenty:
  • CV,
  • list motywacyjny, podanie o przyjęcie do pracy,
  • oświadczenie o niekaralności,
  • poświadczona kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
  • świadectwa pracy,
  • odpis aktualnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno – epidemiologicznych,
  • zaświadczenie o przydatności zdrowotnej do zajmowanego stanowiska,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z naborem


Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie
Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi w godzinach 10.00 – 15.00
w terminie do 10 marca 2011 r.

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętych kopertach, opatrzone imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko samodzielnego referenta ds. płac”.
Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert odbędzie się 11 marca 2011 r. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie szkoły przez okres jednego miesiąca od dnia otwarcia ofert. Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom.
Jednocześnie informuję, że po zweryfikowaniu ofert, z wybranymi osobami, zostaną przeprowadzone rozmowy indywidualne. O ich terminie kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Na rozmowę należy zgłosić się z dowodem tożsamości.


Dyrektor ZSI nr 1

mgr Barbara Celmerowska


Źródło: Wydział Edukacji UMŁ
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2011-02-28)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2571
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO