Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Starszy referent ds. gruntów i inwestycji w Leśnictwie Miejskim – Łódź<<

2011-03-08

Dyrektor Leśnictwa Miejskiego – Łódź
ul. Łagiewnicka 305, 91-509 Łódź
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze:

Starszego referenta ds. gruntów i inwestycji

Wymiar etatu: 1 etat, pełny wymiar czasu pracy.
Miejsce wykonywania pracy: biuro Leśnictwa Miejskiego – Łódź przy ul. Łagiewnickiej 305 w Łodzi, teren miasta Łodzi i gmin ościennych.
Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 Kp).
Wykształcenie: wyższe, preferowane kierunki: leśnictwo, geodezja, gospodarka przestrzenna (dodatkowo: budownictwo) lub pokrewne;
Termin i miejsce składania dokumentacji aplikacyjnej: do dnia 21 marca 2011 r. do godziny 16.00; kancelaria Leśnictwa Miejskiego – Łódź, ul. Łagiewnicka 305, 91-509 Łódź.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Starszego referenta ds. gruntów i inwestycji obejmuje w szczególności:

 • prowadzenie całości spraw związanych z gospodarką gruntami powierzonymi Leśnictwu Miejskiemu – Łódź, w szczególności rejestru gruntów, z uwzględnieniem stanów prawnych nieruchomości i zasobu kartograficznego jednostki, w tym w formie map numerycznych;
 • koordynowanie i inicjowanie regulacji stanów prawnych nieruchomości;
 • prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego;
 • rozliczanie zobowiązań podatkowych z tytułu podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości;
 • prowadzenie całości spraw związanych z wydzierżawianiem gruntów, w tym fakturowanie należności oraz uzgodnieniami w zakresie realizacji inwestycji na gruntach powierzonych Leśnictwu Miejskiemu – Łódź;
 • przygotowywanie i redagowanie pism, w tym korespondencji;
 • opracowywanie koncepcji i planów inwestycji oraz koordynowanie realizacji inwestycji;
 • przygotowywanie projektów umów dotyczących gospodarki gruntami i inwestycji oraz nadzór nad ich realizacją;
 • udział w postępowaniach prowadzonych przed organami właściwymi w sprawach zagospodarowania przestrzennego, administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, itp.;
 • prowadzenie spraw związanych z ubieganiem się, realizacją i rozliczaniem dofinansowań inwestycji oraz merytoryczna kontrola dokumentów finansowych;
 • udział w pracach Komisji ds. przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii;
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 • znajomość języka polskiego.

Wymagania związane ze stanowiskiem:

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: leśnictwo, geodezja, gospodarka przestrzenna lub pokrewne);
 • znajomość przepisów prawa w zakresie gospodarki nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego, ewidencji gruntów, geodezji i kartografii, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, prawa leśnego, prawa wodnego oraz innych przepisów w tym prawa miejscowego w zakresie niezbędnym do realizacji powierzonych zadań i obowiązków;
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu, w szczególności jednostek organizacyjnych miasta Łodzi, oraz procedur administracyjnych (kodeks postępowania administracyjnego);
 • biegła obsługa komputera, w tym edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych oraz pakietu MS Office;
 • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy;
 • umiejętność analizy i syntezy informacji;
 • poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania;
 • samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa;
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność;
 • rzetelność, dokładność, terminowość.

dodatkowe:

 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego;
 • znajomość programów map numerycznych (ArcView, ArPad, Ewmapa), baz danych (Works, Access) oraz zagadnień związanych z systemami informacji o terenie i satelitarnego systemu pozycjonowania;
 • prawo jazdy kat. B;
 • ukończone studia wyższe o kierunku: budownictwo lub pokrewne;
 • uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 • uprawnienia w zakresie szacowania wartości nieruchomości;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych (skaner, faks, kserokopiarka).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys (curriculum vitae);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • oświadczenie własne kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopię dokumentu poświadczającego posiadane obywatelstwo (dotyczy kandydatów nie posiadających obywatelstwa polskiego);
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nie posiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim;
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości;
 • oświadczenie własne kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
 • oświadczenie własne kandydata o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata do zatrudnienia w Leśnictwie Miejskim – Łódź, bądź kserokopię posiadanego, ważnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającego spełnianie tego warunku;
 • oświadczenie własne kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
 • kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada);
 • kserokopie posiadanych opinii bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada);
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji (jeśli kandydat takie posiada);
 • spis wszystkich dokumentów i oświadczeń składanych w ofercie przez kandydata.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w kancelarii Leśnictwa Miejskiego – Łódź przy ul. Łagiewnickiej 305 w Łodzi, w formie papierowej, w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z adresem zwrotnym z dopiskiem: „Nabór na stanowisko starszego referenta ds. gruntów i inwestycji", w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 marca 2011 r. do godziny 16.00. Za datę złożenia – doręczenia dokumentów uważa się datę ich wpływu do Leśnictwa. Dokumentacja aplikacyjna, która wpłynie do Leśnictwa po wyznaczonym w ogłoszeniu terminie nie będzie rozpatrywana.
Selekcja kandydatów przeprowadzona zostanie w trzech etapach, z których pierwszy obejmie analizę dokumentacji aplikacyjnej, drugi – pisemny sprawdzian kwalifikacyjny, trzeci – rozmowę kwalifikacyjną.
Dokumenty kandydata wybranego i zatrudnionego dołączone zostaną do jego akt osobowych. Dokumenty najlepszych kandydatów będą przechowywane w Leśnictwie. Dokumenty pozostałych kandydatów będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych w sekretariacie Leśnictwa Miejskiego – Łódź.

Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć Pracodawcy oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego, niezwłocznie po jego uzyskaniu z KRK.

Pouczenie:
Osoba wyłoniona w naborze, podejmująca po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zobowiązana będzie do odbycia służby przygotowawczej i złożenia egzaminu zgodnie z obowiązującym w Leśnictwie Miejskim – Łódź Regulaminem przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego te służbę.

Przewidywany harmonogram:

 • 21 marca 2011 r. ostateczny termin składania dokumentów aplikacyjnych;
 • 24 marca 2011 r. sprawdzian kwalifikacyjny;
 • 28 marca 2011 r. rozmowy kwalifikacyjne;
 • 1 kwietnia 2011 r. najwcześniejszy możliwy termin zatrudnienia.

p.o. Dyrektora Leśnictwa
Jarosław Białek


Źródło: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ
Informację wprowadził(a): Anna Antonowicz (2011-03-08)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2786
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO