Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Dyrektor Wydziału Edukacji UMŁ<<

2011-03-10

Urząd Miasta Łodzi
z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź,
ogłasza nabór kandydatów do pracy

na stanowisko
dyrektora
Wydziału Edukacji

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 21/Ed/1/III/2011
Data publikacji ogłoszenia: 10 marca 2011 roku
Termin składania ofert do: 21 marca 2011 roku

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • nadzorowanie pracy podległych wewnętrznych komórek organizacyjnych Wydziału, w zakresie m.in.:
  • opracowywania projektów sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, a także szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, Specjalistycznego Ogniska Pracy Pozaszkolnej – Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego, placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez miasto,
  • nadzoru nad ww. jednostkami,
  • prowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów nadzorowanych jednostek,
  • prowadzenia spraw osobowych dyrektorów nadzorowanych jednostek,
  • spraw związanych z awansem zawodowym i doskonaleniem zawodowym nauczycieli nadzorowanych jednostek,
  • opracowywania planów kontroli jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Wydział,
  • prowadzenia spraw związanych z uczestnictwem szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto w projektach realizowanych w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej oraz projektach współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych,
  • realizacji planów finansowych szkół i placówek,
  • opracowywania planu inwestycyjno-remontowego w zakresie zadań realizowanych przez Wydział oraz kontroli jego realizacji,
  • prowadzenia spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla placówek handlowych i gastronomicznych,
  • realizacji zadań z zakresu promocji oświaty,
 • współpraca z Kuratorium Oświaty w Łodzi w zakresie zadań oświatowych,
 • udział w opracowywaniu projektu budżetu Miasta w zakresie spraw realizowanych przez nadzorowane komórki organizacyjne Wydziału,
 • nadzór nad merytorycznym rozpatrywaniem skarg i wniosków dotyczących nadzorowanych komórek organizacyjnych Wydziału,
 • współpraca z Kuratorium Oświaty w Łodzi, Łódzkim Urzędem Wojewódzkim w Łodzi, Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi oraz innymi instytucjami w zakresie zadań Wydziału,
 • udział w sesjach Rady Miejskiej, posiedzeniach Komisji Edukacji i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej i innych Komisji Rady Miejskiej oraz Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi podczas omawiania spraw wynikających z zakresu czynności,
 • nadzór nad przygotowywaniem materiałów i analiz na sesje Rady Miejskiej, posiedzenia Komisji Rady Miejskiej, Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi oraz projektów aktów prawnych z zakresu spraw wynikających z zadań nadzorowanych komórek organizacyjnych Wydziału,
 • zapewnienie prawidłowej organizacji pracy w kierowanej komórce organizacyjnej,
 • współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych UMŁ.

Wymagania niezbędne (konieczne):

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228),
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego z zakresu zespołu kierunków studiów społecznych i prawnych,
 • ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania lub ukończone kursy/szkolenia z zakresu zarządzania oświatą,
 • wymagany staż pracy: posiadanie co najmniej 10-letniego stażu pracy lub okresów prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami określonymi dla ww. stanowiska,
 • doświadczenie w kierowaniu placówką oświatową,
 • posiadanie wiedzy z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Prawo zamówień publicznych, Prawo o szkolnictwie wyższym, Karta Nauczyciela, o systemie oświaty,
 • podstawowa znajomość języka angielskiego,
 • biegła znajomość i umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
 • posiadanie następujących kompetencji kluczowych: postawa etyczna, sumienność, komunikatywność, kultura osobista, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, umiejętne organizowanie własnej pracy, zarządzanie informacją, nastawienie na klienta,
 • posiadanie następujących kompetencji hierarchicznych: umiejętność podejmowania decyzji, zarządzanie wprowadzaniem zmian, myślenie strategiczne, umiejętność wystąpień publicznych, umiejętności negocjacyjne,
 • dyspozycyjność.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • doświadczenie w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków unijnych.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze wraz z motywacją,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia bądź kserokopie innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • kserokopię zaświadczenia potwierdzającego okres wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami określonymi dla ww. stanowiska (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej),
 • oświadczenie o zgodności charakteru wykonywanej działalności gospodarczej z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej),
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopię dowodu osobistego,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne,
 • oświadczenie o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru do zatrudnienia w Urzędzie bądź kserokopię posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie o niebyciu karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),
 • oświadczenie o niebyciu karanym oraz prawomocnie skazanym za przestępstwa, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

Oferta kandydata powinna dodatkowo zawierać:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe umiejętności i kwalifikacje,
 • kserokopie posiadanych referencji lub opinii.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ Nr 21/Ed/1/III/2011”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Kancelaria Urzędu, Wydział Obsługi Administracyjnej (parter),
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

w terminie do dnia: 21 marca 2011 r.

W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do Urzędu uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd (datę wpływu do Urzędu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

Przez fakt złożenia swojej oferty kandydaci wyrażają zgodę na poddanie się procedurze naboru, na zasadach określonych szczegółowo w zarządzeniu Nr 526/W/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Łodzi oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru”, zwanej dalej „Procedurą naboru”.
Treść powołanego zarządzenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
Oddział Spraw Osobowych Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi będzie informował (telefonicznie lub drogą elektroniczną) o poszczególnych etapach i czynnościach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, w ciągu 14 dni od daty upływu terminu składania dokumentów.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Oddziale Spraw Osobowych Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem odbioru. Urząd Miasta Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom.
Po upływie okresu 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone. Szczegółowe zasady postępowania z dokumentami kandydatów określa § 40 Procedury naboru.

Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi, najpóźniej w dniu zawarcia z nim umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego.

Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Źródło: Wydział Organizacyjny UMŁ
Informację wprowadził(a): Monika Gędek (2011-03-10)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2562
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO