Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Kierownik Oddziału ds. Organizacji Centrum Kontaktu z Mieszkańcami i Systemu Zarządzania Jakością w Wydziale Organizacyjnym UMŁ<<

2011-03-23

Urząd Miasta Łodzi
z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź,
ogłasza nabór kandydatów do pracy

na stanowisko
kierownika
Oddziału ds. Organizacji Centrum Kontaktu z Mieszkańcami i Systemu Zarządzania Jakością
w Wydziale Organizacyjnym

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 30/Or.V/2/III/2011
Data publikacji ogłoszenia: 23 marca 2011 roku
Termin składania ofert do: 5 kwietnia 2011 roku

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • organizowanie pracy Oddziału ds. Organizacji Centrum Kontaktu z Mieszkańcami i Systemu Zarządzania Jakością w sposób zapewniający prawidłowe i terminowe wykonywanie powierzonych zadań, a w szczególności:
  • organizowanie funkcjonowania Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami pod względem organizacyjnym, kadrowym, finansowym i lokalowym,
  • koordynowanie wdrożenia, utrzymania i rozwoju platformy komunikacji elektronicznej Centrum,
  • koordynowanie realizacji zadań związanych z projektem Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, a w szczególności nadzorowanie realizacji zawartych umów,
  • nadzorowanie harmonogramu płatności oraz prognozy wydatków na poszczególne lata realizacji projektu oraz koordynowanie rozliczania projektu Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,
  • koordynowanie prac związanych ze stosowaniem, utrzymaniem i rozwojem systemu zarządzania jakością w Urzędzie, w tym analizowanie wyników audytów oraz podejmowanie niezbędnych działań doskonalących system zarządzania jakością,
  • koordynowanie spraw związanych z audytami nadzoru,
  • koordynowanie prac związanych z projektowaniem planów i planów finansowych oraz sprawozdań w zakresie zadań realizowanych przez Oddział,
 • nadzorowanie poprawności przygotowywanych projektów dokumentów m.in.: zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi, dokumentów systemu zarządzania jakością, projektów wystąpień do Instytucji Zarządzającej itp.,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Miasta w celu realizacji powierzonych zadań,
 • udział w pracach komisji przetargowych oraz nadzorowanie prac związanych z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zamówień Oddziału,
 • bieżące analizowanie aktów prawnych, orzecznictwa oraz dostępnych i związanych z realizacją powierzonych zadań publikacji specjalistycznych, komentarzy i opracowań,
 • stałe analizowanie – w celu usprawniania – sposobów realizacji powierzonych zadań i wykonywanych czynności przez Oddział oraz przedstawianie propozycji zmian organizacyjnych Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego,
 • sporządzanie niezbędnych informacji, analiz, ocen, sprawozdań i innych materiałów w zakresie zadań przypisanych Oddziałowi,
 • monitorowanie i ewaluacja zadań realizowanych przez Oddział.

Wymagania niezbędne (konieczne):

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228),
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • znajomość języka polskiego,
 • posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego z zakresu zespołów kierunków studiów społecznych i prawnych lub humanistycznych,
 • posiadanie co najmniej 4-letniego pracowniczego stażu pracy lub okresów prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami określonymi dla ww. stanowiska,
 • posiadanie wiedzy z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość zasad funkcjonowania Urzędu, samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel, PowerPoint, Internet),
 • posiadanie następujących kompetencji kluczowych: postawa etyczna, sumienność, komunikatywność, kultura osobista, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, umiejętne organizowanie własnej pracy, zarządzanie informacją, nastawienie na klienta,
 • posiadanie następujących kompetencji hierarchicznych: umiejętność delegowania zadań, umiejętność podejmowania decyzji, nastawienie na osiąganie celów, inicjatywa, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,
 • ukończone szkolenia z zakresu zarządzania projektami unijnymi,
 • znajomość metodyki Prince 2 (zarządzanie projektem Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami),
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze wraz z motywacją,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia,
 • kserokopię zaświadczenia potwierdzającego okres wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami określonymi dla ww. stanowiska (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej),
 • oświadczenie o zgodności charakteru wykonywanej działalności gospodarczej z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej),
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopię dowodu osobistego,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopię dokumentu poświadczającego posiadane obywatelstwo (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego)
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne,
 • oświadczenie o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru do zatrudnienia w Urzędzie bądź kserokopię posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

Oferta kandydata powinna dodatkowo zawierać:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe umiejętności i kwalifikacje,
 • kserokopie posiadanych referencji lub opinii.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko kierownika Oddziału ds. Organizacji Centrum Kontaktu z Mieszkańcami i Systemu Zarządzania Jakością w Wydziale Organizacyjnym UMŁ Nr 30/Or.V/2/III/2011”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Kancelaria Urzędu, Wydział Obsługi Administracyjnej (parter),
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

w terminie do dnia: 5 kwietnia 2011 r.

W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do Urzędu uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd (datę wpływu do Urzędu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

Przez fakt złożenia swojej oferty kandydaci wyrażają zgodę na poddanie się procedurze naboru, na zasadach określonych szczegółowo w zarządzeniu Nr 526/W/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Łodzi oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru”, zwanej dalej „Procedurą naboru”.
Treść powołanego zarządzenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
Oddział Spraw Osobowych Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi będzie informował (telefonicznie lub drogą elektroniczną) o poszczególnych etapach i czynnościach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, w ciągu 14 dni od daty upływu terminu składania dokumentów.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Oddziale Spraw Osobowych Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem odbioru. Urząd Miasta Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom.
Po upływie okresu 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone. Szczegółowe zasady postępowania z dokumentami kandydatów określa § 40 Procedury naboru.

Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi, najpóźniej w dniu zawarcia z nim umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego.
Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Źródło: Wydział Organizacyjny UMŁ
Informację wprowadził(a): Monika Gędek (2011-03-23)
Informację zmodyfikował(a): Monika Gędek (2011-03-24)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1639
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO