Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Specjalista ds. koordynowania projektu w Przedszkolu Miejskim Nr 97 w Łodzi<<

2011-03-31

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 97 w Łodzi
ogłasza nabór kandydatów do pracy
w Przedszkolu Miejskim Nr 97 w Łodzi
91-492 Łódź, ul. Gen. J. Bema 6,
na stanowisko:

specjalista ds. koordynowania projektu

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony
Wymagane wykształcenie: wyższe

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • koordynowanie działań dotyczących realizacji projektu „Aktywny i Zdrowy Przedszkolak, realizowanego w przedszkolu w ramach Poddziałania 9.1.1 POKL;
 • przygotowanie rozliczenia projektu i sprawozdań z jego realizacji;
 • monitorowanie i ewaluacja zadań realizowanych w ramach projektu;
 • wykonywanie innych czynności związanych z realizacją celów statutowych placówki.

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku;
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych lub minimum 5 -letni staż na stanowisku nauczyciela w placówce oświatowej;
 • posiadanie biegłej znajomości obsługi komputera;
 • posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, terminowość, punktualność, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, selekcji informacji, umiejętność pracy z zespole, umiejętność stworzenia prawidłowej atmosfery twórczej pracy;
 • odbycie szkoleń w zakresie zarządzania projektami finansowanymi przez Unię Europejską lub w zakresie zarządzania oświatą.

Oferta musi zawierać:

 • list motywacyjny;
 • curriculum vitae;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • potwierdzone kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie;
 • udokumentowanie szkoleń z zakresu pozyskiwania funduszy Unijnych z UE lub zarządzania oświatą;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopię dowodu osobistego;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopię dokumentu poświadczającego posiadane obywatelstwo (dotyczy kandydatów nie posiadających obywatelstwa polskiego);
 • oświadczenie o niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru do zatrudnienia w Przedszkolu bądź kserokopię posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku naborem, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku – o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101. poz. 926 ze zm.).

Oferta powinna dodatkowo zawierać:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych form doskonalenia zawodowego: kursów, szkoleń itp.;
 • kserokopie posiadanych referencji lub opinii.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty ds. koordynowania projektu w Przedszkolu Miejskim Nr 97 w Łodzi” należy składać

w sekretariacie
Przedszkola Miejskiego Nr 97 w Łodzi,
ul. Gen. J. Bema 6, 91-492 Łódź w godz. 9.00-15.00
w terminie do 11 kwietnia 2011 r. do godz. 10.00

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dokumenty dostarczone do Przedszkola Miejskiego Nr 97 w Łodzi po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Przedszkolu Miejskim Nr 97 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Przedszkolu Miejskim Nr 97 w Łodzi przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Przedszkole Miejskie Nr 97 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 97 w Łodzi
Agnieszka Kucharska


Źródło: Wydział Edukacji UMŁ
Informację wprowadził(a): Monika Gędek (2011-03-31)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1259
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO