Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Specjalista ds. koordynowania projektem „Przedszkole otwarte” w Przedszkolu Miejskim Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi<<

2011-04-01

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 206 z Oddziałami
Integracyjnymi w Łodzi
ogłasza nabór kandydatów do pracy
w Przedszkolu Miejskim Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi
92-512 Łódź, ul. Lermontowa 7
na stanowisko:

Specjalisty ds. koordynowania projektem „Przedszkole otwarte” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony (do końca czerwca 2011 r.)
Wymagane wykształcenie: wyższe magisterskie

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • Koordynowanie działań dotyczących realizacji projektu „Przedszkole otwarte” realizowanego w Przedszkolu Miejskim Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi - Poddziałanie 9.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki;
 • Prowadzenie polityki kadrowej w ramach projektu;
 • Czuwanie nad realizacją projektu zgodnie z założeniami merytorycznymi i finansowymi;
 • Przygotowywanie zbiorczych informacji, sprawozdań i raportów dla organizacji finansującej oraz WEUM Łodzi;
 • Wykonywanie innych czynności związanych z realizacją celów statutowych placówki.

Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 2. Posiadanie, co najmniej pięcioletniego stażu pracy, w tym, co najmniej dwuletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym;
 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;
 4. Osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku;
 6. Osoba nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005, Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.);
 7. Posiadanie doświadczenia w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi;
 8. Ukończone szkolenia z zakresu zarządzania projektami finansowanymi przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
 9. Posiadanie wiedzy z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych;
 10. Umiejętność obsługi komputera (MS Office – Word, Excel, PowerPoint) oraz urządzeń biurowych;
 11. Posiadanie następujących kompetencji kluczowych: postawa etyczna, sumienność, komunikatywność, kultura osobista, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, umiejętne organizowanie własnej pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, selekcji informacji, zarządzanie informacją;
 12. Znajomość specyfiki pracy w przedszkolu z uwzględnieniem dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Oferta musi zawierać:

 • CV wraz z pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze;
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie;
 • Dokumenty potwierdzające ukończenie szkoleń z zakresu pozyskiwania funduszy Unijnych;
 • Dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy z zakresu zarządzania projektami edukacyjnymi;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopię dowodu osobistego;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego) lub kserokopię dokumentu poświadczającego posiadane obywatelstwo;
 • Oświadczenie o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru do zatrudnienia w przedszkolu bądź kserokopię posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku – o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101. poz. 926 ze zm.).

Oferta może dodatkowo zawierać:

 • Kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń itp.;
 • Kserokopie posiadanych referencji lub opinii.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty ds. koordynowania projektem- Przedszkole otwarte” w Przedszkolu Miejskim Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi należy złożyć w pokoju dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi ul. Lermontowa 7 w godz. 9.00-17.00 w terminie do 13 kwietnia 2011 r.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dokumenty dostarczone do Przedszkola Miejskiego Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Przedszkolu Miejskim Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Przedszkolu Miejskim Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Maria Dubilas
Dyrektor
Przedszkola Miejskiego Nr 206
z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi


Źródło: Wydział Edukacji UMŁ
Informację wprowadził(a): Monika Gędek (2011-04-01)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1315
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO