Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Specjalista ds. koordynacji projektu „Wesoła e-szkoła” , POKL.09.01.02-10-186/09-00 realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 141 w Łodzi w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Łódka”<<

2011-04-04

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 141 w Łodzi
ogłasza nabór kandydatów do pracy
w szkole Podstawowej nr 141 w Łodzi
91-402 Łódź, ul. Zakładowa 35,
na stanowisko:

Specjalista ds. koordynacji projektu "Wesoła e-szkoła" , POKL.09.01.02-10-186/09-00 realizowanego przez Szkołę Podstawowa nr 141 w Łodzi w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "Łódka"


Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony
Wymagane wykształcenie: minimum średnie

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności

 • koordynowanie działań dotyczących realizacji projektu „Wesoła e-szkoła”, realizowanego w szkole w ramach Podziałania 9.1.2; POKL
 • przygotowanie rozliczenia projektu i sprawozdań z jego realizacji;
 • monitorowanie i ewaluacja zadań realizowanych w ramach projektu;
 • wykonywanie innych czynności związanych z realizacją celów statutowych placówki

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku;
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych;
 • posiadanie biegłej znajomości obsługi komputera;
 • posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, terminowość, punktualność, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, selekcji informacji, umiejętność pracy z zespole, umiejętność stworzenia prawidłowej atmosfery twórczej pracy;
 • odbycie szkoleń w zakresie zarządzania projektami finansowanymi przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki
 • posiadanie doświadczenia w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi;

Oferta musi zawierać:

 • curriculum vitae;
 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • potwierdzone kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie;
 • udokumentowanie szkoleń z zakresu pozyskiwania funduszy Unijnych z UE;
 • udokumentowanie wcześniejszej pracy w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopię dowodu osobistego;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopię dokumentu poświadczającego posiadane obywatelstwo (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego);
 • oświadczenie o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru do zatrudnienia w Gimnazjum bądź kserokopię posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku naborem, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku – o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101. poz. 926 ze zm.).

Oferta powinna dodatkowo zawierać:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń itp.;
 • kserokopie posiadanych referencji lub opinii.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem "Nabór na stanowisko koordynatora projektu "Wesoła e-szkoła"" należy składać

w sekretariacie
Szkoły Podstawowej nr 141 w Łodzi w Łodzi,
ul. Zakładowa 35 91-496 Łódź w godz. 9.00-15.00
w terminie 10 dni od ukazania się ogłoszenia

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dokumenty dostarczone do Szkoły Podstawowej nr 141 w Łodzi po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 141 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Szkole Podstawowej nr 141 w Łodzi przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Szkoła Podstawowa nr. 141 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 141 w Łodzi

Sławomir Maciejewski


Źródło: Wydział Edukacji UMŁ
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2011-04-04)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1330
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO