Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Specjalista ds. koordynowania projektem „Równy start w obliczu nierównych szans” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Przedszkolu Miejskim nr 34<<

2011-04-05

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 34 w Łodzi
ogłasza nabór kandydatów do pracy w Przedszkolu Miejskim Nr 34 w Łodzi
93-180 Łódź, ul. Zarzewska 26/30 na stanowisko:

Specjalisty ds. koordynowania projektem „Równy start w obliczu nierównych szans” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony
Wymagane wykształcenie: wyższe magisterskie

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 1. Koordynowanie działań dotyczących realizacji projektu "Równy start w obliczu nierównych szans" realizowanego w przedszkolu
  - Poddziałanie 9.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki;
 2. Prowadzenie polityki kadrowej w ramach projektu;
 3. Czuwanie nad realizacją projektu zgodnie z założonymi celami merytorycznymi i finansowymi;
 4. Realizacja projektu zgodnie z celem strategicznym PO Kapitał Ludzki „Upowszechnianie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększaniu jakości usług edukacyjnych (…),oraz zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego „Podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców województwa”.
 5. Przygotowywanie zbiorczych informacji, sprawozdań i raportów dla instytucji pośredniczącej oraz WE UMŁ;
 6. Monitorowanie i ewaluacja działań realizowanych w ramach projektu;
 7. Wykonywanie innych czynności związanych z realizacją celów statutowych placówki;

Kandydat musi spełniać następujące warunki:

 1. Posiadać obywatelstwo polskie z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 2. Posiadać, co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym, co najmniej dwuletni staż pracy w zakresie realizacji projektów unijnych;
 3. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 4. Nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. Posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku;
 6. Nie może być karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005, Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) lub w art. 147 ust 1 pkt. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.);
 7. Posiadać doświadczenia w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi;
 8. Powinien udokumentować ukończone szkolenia w zakresie zarządzania projektami finansowanymi przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
 9. Posiadać wiedzę z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych;
 10. Posiadać Umiejętność obsługi komputera (MS Office – Word, Excel, PowerPoint) oraz urządzeń biurowych;
 11. Posiadać następujące kompetencje kluczowe: postawa etyczna, sumienność, komunikatywność, kultura osobista, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, umiejętne organizowanie własnej pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, selekcji informacji, zarządzanie informacją;
 12. Znać specyfikę pracy w przedszkolu z uwzględnieniem dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

Oferta musi zawierać:

 1. CV wraz z pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze;
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 3. Potwierdzające posiadane wykształcenie;
 4. Kserokopie dokumentów szkoleń z zakresu pozyskiwania funduszy Unijnych z UE;
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi;
 6. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopię dowodu osobistego;
 7. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopię dokumentu poświadczającego posiadane obywatelstwo (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego);
 8. Oświadczenie o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru do zatrudnienia w Przedszkolu Miejskim nr 34 w Łodzi, bądź kserokopię posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego;
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku naborem, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101. poz. 926 ze zm.);

Oferta może dodatkowo zawierać:

 1. Kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń itp.;
 2. Kserokopie posiadanych referencji lub opinii.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem,
adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem;

Nabór na stanowisko koordynatora projektu
„Równy start w obliczu nierównych szans” w Przedszkolu Miejskim Nr 34 w Łodzi

należy składać w sekretariacie Przedszkola Miejskiego Nr 34 w Łodzi ul. Zarzewska 26/30 w godz. 9.00-15.00 w terminie do 15 kwietnia 2011 r. do godz. 15.00

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Dokumenty dostarczone do Przedszkola Miejskiego Nr 34 w Łodzi po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Przedszkolu Miejskim Nr 34 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Przedszkolu Miejskim Nr 34 w Łodzi przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru.
W tym okresie, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Przedszkole Miejskie Nr 34 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Iwona Zygmuncik

Dyrektor
Przedszkola Miejskiego Nr 34 w Łodzi


Źródło: Wydział Edukacji UMŁ
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2011-04-05)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1175
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO