Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Główny księgowy w Domu Dziecka Nr 5 w Łodzi <<

2011-04-05

Ogłoszenie o naborze kandydata na stanowisko
Głównego księgowego

w Domu Dziecka Nr 5
90-159 Łódź, ul. Małachowskiego 74
tel. 42 678-94-49, fax. 42 678-52-02


 1. Nazwa stanowisko: główny księgowy

 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat

 3. Rodzaj umowy: umowa o pracę

 4. Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:
  • posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • zdolność do czynności prawnych i korzystania w pełni praw publicznych,
  • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karno-skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 5. Wymagane wykształcenie:
  • ukończenie: ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości (preferowana księgowość w jednostce budżetowej) lub
  • ukończenie średniej policealnej lub pomaturalnej szkoły zawodowej o kierunku rachunkowość i posiadanie co najmniej sześcioletniej praktyki w księgowości (preferowana księgowość w jednostce budżetowej).

 6. Podstawowy zakres obowiązków:
  • sporządzanie planów budżetowych,
  • kontrola realizacji planów i wydatków budżetowych,
  • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
  • prowadzenie pełnej księgowości placówki (program PROGMAN),
  • sporządzanie deklaracji: do Urzędu Skarbowego, PFRON,
  • znajomość programu Płatnik, przesyłanie dokumentów do ZUS,
  • sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych, analiz,
  • nadzór nad przeprowadzanymi inwentaryzacjami składników majątkowych,
  • finansowe rozlicznie inwentaryzacji,
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych,
  • należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych,
  • wykonywanie prac zleconych przez dyrektora placówki.

 7. Wymagane umiejętności:
  • znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej, ustawy o finansach, ustawy o zamówieniach publicznych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych,
  • redagowanie wewnętrznych aktów prawnych i pism, właściwa interpretacja przepisów,
  • odpowiedzialność za realizację zadań, terminowość, sumienność, dokładność,
  • znajomość obsługi komputera: Windows, Word, Excel, Internet.

 8. Wymagane dokumenty:
  • CV,
  • list motywacyjny,
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (oryginały lub potwierdzone kserokopie),
  • świadectwa pracy w tym potwierdzające wymagany staż pracy w dziale księgowości (preferowane w dziale księgowości),
  • zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiające podjecie pracy,
  • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz.926 z póź. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

Miejsce i termin składania ofert:

Dokumenty w zamkniętych kopertach opatrzone imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: "Nabór na stanowisko głównego księgowego" należy składać w sekretariacie Domu Dziecka Nr 5 do dnia 28.04.2011r.. Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Postępowanie kwalifikacyjne:

 • na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych, Komisja kwalifikacyjna dokona porównania danych w nich zawartych z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu,
 • kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie bądź pisemnie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
 • informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP,
 • dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru można odebrać w sekretariacie Domu Dziecka Nr 5 w ciągu miesiąca od wyników naboru. Po upływie miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor Domu Dziecka Nr 5
Bożena Radzikowska


Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2011-04-05)
Informację zmodyfikował(a): Piotr Kawecki (2011-04-05)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1458
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO