Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Sekretarz szkoły w Szkole Podstawowej Nr 5 w Łodzi<<

2011-04-05

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 5
ul. Łęczycka 23
ogłasza nabór na stanowisko pracy:

Sekretarz szkoły

Nazwa i adres jednostki:

Szkoła Podstawowa Nr 5
93-193 Łódź ul. Łęczycka 23,
Tel/fax: 0 42 681 79 06,
e-mail: sp5@toya.net.pl

Wymiar etatu: 1
Przewidywana data zatrudnienia: 4 maj 2011 r.
Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łodzi
Rodzaj umowy: na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony
Wykształcenie: średnie (z maturą) lub wyższe (preferowane kierunki ekonomiczne, prawne, organizacja i zarządzanie) preferowane doświadczenie w jednostkach oświatowych na podobnym stanowisku

Wymagania niezbędne i pożądane związane ze stanowiskiem sekretarza:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 3. oświadczenie o niekaralności,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie średnie (matura) lub wyższe,
 6. znajomość przepisów Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela oraz innych aktów regulujących funkcjonowanie placówek oświatowych,
 7. umiejętność redagowania pism, decyzji administracyjnych i właściwej interpretacji przepisów,
 8. biegła znajomość obsługi komputera (Windows, pakiet Office, Internet),
 9. umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 10. poczucie odpowiedzialności za realizację zadań (terminowość, sumienność, dokładność),
 11. miła powierzchowność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 12. umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy,
 13. pożądane: serdeczność i opiekuńczość wobec dzieci.

Zakres zadań i obowiązków (ogólny):

 1. prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej ze szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami, obieg dokumentów,
 2. prowadzenie ewidencji uczniów i dokumentowanie przebiegu nauczania oraz wykonywanie wszystkich czynności zwianych z obowiązkiem szkolnym, rozliczanie druków ścisłego zarachowania,
 3. opracowywanie sprawozdań dla instytucji oświatowych i GUS,
 4. redagowanie pism,
 5. prowadzenie archiwum szkoły i archiwizacja zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 6. prowadzenie kasy, dokonywanie wpłat i wypłat,
 7. obsługa sekretariatu,
 8. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora w ramach posiadanych kompetencji i umiejętności.

Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. List motywacyjny,
 3. Oświadczenie o niekaralności,
 4. Dokument potwierdzający wykształcenie - kserokopia,
 5. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe - kserokopie,
 6. Świadectwa pracy - kserokopie,
 7. Zaświadczenie o przydatności zdrowotnej do zajmowanego stanowiska,
 8. Ważna książeczka do celów sanitarno - epidemiologicznych,
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łodzi ul. Łęczycka 23, w godz. 8.00 - 15.00

w terminie do 19 kwietnia 2011 r.

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko sekretarza szkoły".

Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert odbędzie się 20 kwietnia 2011 r. o godz. 10.00.

Dalszy tok postępowania:
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 5 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w szkole i mogą być odebrane przez okres 1 miesiąca od dnia otwarcia ofert. Szkoła nie odsyła dokumentów kandydatom, nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 3b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.), po upływie terminu do złożenia dokumentów, lista kandydatów spełniających wymagania formalne, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej z podaniem imion, nazwisk oraz miejsc zamieszkania. O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej placówka powiadomi telefonicznie.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5
Aleksandra Pierzchała


Źródło: Wydział Edukacji UMŁ
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2011-04-05)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 4638
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO