Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Specjalista ds. koordynowania projektem „Dajmy szansę wszystkim dzieciom” realizowanego przez Przedszkole Miejskie nr 137 – Integracyjne w Łodzi<<

2011-04-12

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 137 – Integracyjnego w Łodzi
ogłasza nabór kandydatów do pracy
w Przedszkolu Miejskim nr 137 -Integracyjnym w Łodzi
93-217 Łódź, ul.G. Roweckiego 6,
na stanowisko:

Specjalisty ds. koordynowania projektem „Dajmy szansę wszystkim dzieciom” POKL.09.01.01-10-094/10 realizowanego przez Przedszkole Miejskie nr 137 – Integracyjne w Łodzi

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony
Wymagane wykształcenie: wyższe pedagogiczne

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • Koordynowanie działań dotyczących realizacji projektu „Dajmy szansę wszystkim dzieciom” realizowanego w przedszkolu - Poddziałanie 9.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki;
 • Prowadzenie polityki kadrowej w ramach projektu;
 • Czuwanie nad realizacją projektu zgodnie z założonymi celami merytorycznymi i finansowymi;
 • Przygotowywanie zbiorczych informacji, sprawozdań i raportów dla organizacji finansującej oraz WE UMŁ;
 • Monitorowanie i ewaluacja działań realizowanych w ramach projektu;
 • Wykonywanie innych czynności związanych z realizacją celów statutowych placówki.

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku;
 • posiadanie biegłej znajomości obsługi komputera;
 • posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, terminowość, punktualność, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, selekcji informacji, umiejętność pracy z zespole, umiejętność stworzenia prawidłowej atmosfery twórczej pracy;
 • odbycie szkoleń w zakresie zarządzania projektami finansowanymi przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki
 • posiadanie doświadczenia w zakresie realizacji projektów edukacyjnych
 • posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego z zakresu pedagogiki specjalnej.

Oferta musi zawierać:

 • curriculum vitae;
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie;
 • Kserokopie dokumentów szkoleń z zakresu pozyskiwania funduszy Unijnych z UE;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopię dowodu osobistego;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopię dokumentu poświadczającego posiadane obywatelstwo (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego);
 • Oświadczenie o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru do zatrudnienia w Przedszkolu bądź kserokopię posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku naborem, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku – o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101. poz. 926 ze zm.).

Oferta może dodatkowo zawierać:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń itp.;
 • kserokopie posiadanych referencji lub opinii.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty ds. koordynowania projektem Dajmy szansę wszystkim dzieciom w Przedszkolu Miejskim Nr 137 – Integracyjnym w Łodzi” należy złożyć w pokoju dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 137 – Integracyjnego w Łodzi ul. G. Roweckiego 6 w godz. 9.00-16.00 w terminie do 22 kwietnia 2011 r. .

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dokumenty dostarczone do Przedszkola Miejskiego Nr 137 – Integracyjnego w Łodzi po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Przedszkolu Miejskim Nr 137 – Integracyjnym w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Przedszkolu Miejskim Nr 137 – Integracyjnym w Łodzi przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Przedszkole Miejskie Nr 137 – Integracyjne w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Katarzyna Ogłuszka
Dyrektor
Przedszkola Miejskiego Nr 137
Integracyjnego w Łodzi


Źródło: Wydział Edukacji UMŁ
Informację opracował(a): Katarzyna Ogłuszka (2011-04-11)
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2011-04-12)
Informację zmodyfikował(a): Piotr Kawecki (2011-04-12)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1357
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO