Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Łodzi <<

2011-04-13

Dyrektor
Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Łodzi
al. Kościuszki 54

tel. 42 636 60 89, e-mail: pm.piatka@interia.pl

ogłasza nabór na stanowisko pracy głównego księgowego

Wymiar etatu: 1/2
Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole Miejskie Nr 5, Łódź al. Kościuszki 54
Rodzaj umowy: umowa o pracę

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem głównego księgowego:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 2. Zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe;
 4. Ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości lub ukończenie średniej policealnej lub pomaturalnej szkoły zawodowej o kierunku rachunkowość i posiadanie co najmniej sześcioletniej praktyki w księgowości;
 5. Znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, prawa o zamówieniach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy i Karty Nauczyciela;
 6. Znajomość księgowości budżetowej;
 7. Biegła obsługa komputera w tym programów księgowych: Kadry, Płace, Finanse DDJ firmy Progman, Płatnik, obsługa GB 24.

Wymagania dodatkowe:

 1. Posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, wytrwałość, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, znajomość i umiejętność korzystania z przepisów prawa;

Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku głównego księgowego:

 1. Obsługa finansowo-księgowa przedszkola – prowadzenie pełnej księgowości placówki za pomocą programu finansowo-księgowego oraz naliczanie wynagrodzeń w programie płacowo-kadrowym firmy Progman;
 2. Sporządzanie i kontrola realizacji planów dochodów i wydatków według danych z programu Finanse;
 3. Uzgadnianie kosztów z wydatkami w terminach i na zasadach określonych w przepisach;
 4. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;
 5. Rozliczanie składek ZUS ( znajomość programu Płatnik i przekazu elektronicznego);
 6. Sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego;
 7. Sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych i analiz;
 8. Sporządzanie sprawozdań statystycznych;
 9. Rozliczanie i nadzór gospodarki finansowej związanej z żywieniem dzieci;
 10. Nadzór nad prawidłowością pobierania i odprowadzania dochodów;
 11. Prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych.

Wymagane dokumenty:

 1. CV;
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 3. kserokopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż ( preferowane w jednostce budżetowej);
 4. zaświadczenie o niekaralności;
 5. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie pracy na stanowisku głównego księgowego;
 6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.- o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.).

Informacje dodatkowe:

 1. Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Przedszkola Miejskiego nr 5 w Łodzi, al. Kościuszki 54 od 15.04. do 29.04.2011 w godz. 9.00 – 16.00. . Dokumenty winny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego PM 5 w Łodzi”.
 2. Dokumenty dostarczone po upływie wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 maja 2011 r. o godz. 12.00.
 4. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Przedszkolu Miejskim nr 5 zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w przedszkolu przez okres 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Przedszkole nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wynikach naboru nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

  Dyrektor
  Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Łodzi
  Anna Szymczyk


Źródło: Wydział Edukacji UMŁ
Informację opracował(a): Anna Szymczyk (2011-04-05)
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2011-04-13)
Informację zmodyfikował(a): Piotr Kawecki (2011-04-13)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1682
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO