Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Specjalista ds. koordynowania projektem „Edukacja szansą na lepsze jutro” w Szkole Podstawowej nr 10 w Łodzi<<

2011-04-20

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Wł. Broniewskiego w Łodzi
ogłasza nabór kandydatów do pracy
w Szkole Podstawowej nr 10 w Łodzi
93-188 Łódź, ul. Przybyszewskiego 15/21,
na stanowisko:

Specjalisty ds. koordynowania projektem „Edukacja szansą na lepsze jutro”
nr WND POKL.09.01.02-10-158/09 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 10 w Łodzi

Wymiar czasu pracy: 3/4 etatu
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony
Wymagane wykształcenie: wyższe magisterskie

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
 • Koordynowanie działań dotyczących realizacji projektu „Edukacja szansą na lepsze jutro” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 10 w Łodzi - Poddziałanie 9.1.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki;
 • Prowadzenie biura projektu;
 • Czuwanie nad prawidłową realizacją projektu, zgodnie z założonymi celami merytorycznymi i finansowymi;
 • Nadzór nad zgodnością prowadzonych działań z zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie, w tym budżetem i harmonogramem;
 • Przygotowywanie rozliczeń okresowych, zbiorczych informacji, sprawozdań i raportów dla Instytucji Pośredniczącej oraz Wydziału Edukacji UMŁ;
 • Przygotowanie rozliczenia końcowego projektu, w tym końcowego wniosku o płatność;
 • Ewaluacja działań realizowanych w ramach projektu;
 • Prowadzenie monitoringu w zakresie osiągania założonych w projekcie rezultatów;
 • Prowadzenie i archiwizacja korespondencji i dokumentów;
 • Współpraca z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi oraz Wydziałem Edukacji UMŁ w sprawach dotyczących projektu;
 • Wykonywanie innych czynności związanych z realizacją celów statutowych placówki.

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • niebycie karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.)
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku;
 • posiadanie umiejętności obsługi komputera oraz urządzeń biurowych;
 • posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie zarządzania projektami finansowanymi przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub doświadczenia w zakresie koordynowania programami edukacyjnymi;
 • posiadanie doświadczenia zawodowego w zakresie rozliczania projektów edukacyjnych, w tym projektów PO KL;
 • posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego oraz doświadczenia zawodowego w edukacji (min. 5 lat);
 • znajomość specyfiki pracy w edukacji, w tym w szkole podstawowej oraz znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania systemu oświaty;
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych;
 • posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, terminowość, punktualność, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, selekcji informacji, umiejętność pracy z zespole, umiejętność stworzenia prawidłowej atmosfery twórczej pracy.

Oferta musi zawierać:

 • Curriculum vitae;
 • List motywacyjny;
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia;
 • Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopię dowodu osobistego;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopię dokumentu poświadczającego posiadane obywatelstwo (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego);
 • Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru do zatrudnienia w szkole;
 • Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114z późn. zm.);
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 10 w Łodzi danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku – o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101. poz. 926 ze zm.).

Oferta może dodatkowo zawierać:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń itp.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty ds. koordynowania projektem Edukacja szansą na lepsze jutro w Szkole Podstawowej nr 10 w Łodzi” należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 10 w Łodzi ul. Przybyszewskiego 15/21 w godz. 9.00-15.00 w terminie do 29 kwietnia 2011 r. do godziny 12.00.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dokumenty dostarczone do Szkoły Podstawowej nr 10 w Łodzi po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 10 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Szkole Podstawowej nr 10 w Łodzi przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Szkoła Podstawowa nr 10 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Edyta Lesiakowska
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 10 im. Wł. Broniewskiego
w Łodzi


Źródło: Wydział Edukacji UMŁ
Informację wprowadził(a): Anna Antonowicz (2011-04-20)
Informację zmodyfikował(a): Anna Antonowicz (2011-04-20)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1200
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO