Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Specjalista ds. utrzymania ruchu w pracowniach mechatronicznych w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi<<

2011-04-28

Dyrektor

Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi
z siedzibą Łódź, ul. Kopcińskiego 29
ogłasza nabór na wolne stanowisko

specjalisty ds. utrzymania ruchu w pracowniach mechatronicznych

Wymiar etatu – 1 etat

Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:

 1. Prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem pracowni mechatronicznych
 2. Konserwacja elementów pneumatyki
 3. Diagnozowanie urządzeń mechatronicznych
 4. Serwisowanie układów mechatronicznych
 5. Drobne naprawy bieżące elementów mechatronicznych
 6. Konserwacja sprzętu komputerowego
 7. Reinstalowanie systemów operacyjnych
 8. Instalowanie oprogramowania narzędziowego
 9. Diagnostyka sprzętu komputerowego
 10. Drobne naprawy bieżące sprzętu komputerowego

Wymagania:

warunkujące dopuszczenie kandydata do udziału w naborze:

 1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 4. Posiadanie wykształcenia wyższego i minimum czteroletniego doświadczenia zawodowego w podobnym obszarze działania lub wykształcenia średniego i stażu pracy minimum 5 lat w podobnym obszarze działania.

niezbędne:

 1. znajomość elementów sterowania pneumatycznego
 2. umiejętność programowania sterowników PLC
 3. umiejętność diagnozowania pracy układów mechatronicznych
 4. umiejętność instalowania oprogramowania narzędziowego
 5. znajomość budowy i działania sprzętu komputerowego
 6. umiejętność instalowania i konfigurowania systemów operacyjnych Windows
 7. umiejętność prowadzenia profilaktyki antywirusowej
 8. znajomość budowy sieci LAN
 9. umiejętność konfigurowania komputerów w sieci LAN

dodatkowe:

 1. gotowość do zmian, podejmowania nowych zadań i ciągłego uczenia się
 2. operatywność, samodzielność i kreatywność
 3. komunikatywność, umiejętność pracy w grupie
 4. odpowiedzialność za wykonywane zadania
 5. znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej

Wymagane dokumenty:

 1. CV wraz z listem motywacyjnym.
 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych.
 3. Dokumenty potwierdzające staż pracy.
 4. Oświadczenia o spełnieniu wymagań warunkujących dopuszczenie do udziału w naborze zawartych w punktach 1-3.

Inne dokumenty, które mogą informować pracodawcę o doświadczeniu zawodowym kandydata m.in. opinie o pracy.

Złożone dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć podpisaną własnoręcznie klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z ogłoszonym naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) ”.

Określenie miejsca i terminu składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 29 w zamkniętej kopercie, oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty ds. utrzymania ruchu w pracowniach mechatronicznych w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego”

w terminie do dnia 20 maja 2011 r. do godziny 15.00

Dokumenty doręczone do Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, przed zawarciem umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niekaralności kandydata uzyskaną na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego oraz oryginał zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/wym. stanowisku i badania do celów sanitarno – epidemiologicznych.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego będą dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie, kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem, nieodebrane dokumenty w wyznaczonym terminie zostaną komisyjnie zniszczone. Nie odsyłamy dokumentów kandydatom.

Dyrektor
Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego
Jan Moos


Źródło: Wydział Edukacji UMŁ
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2011-04-28)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1048
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO