Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Samodzielny referent w Dziale Organizacji i Kadr w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Łodzi<<

2011-05-05

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Łodzi
ul. Kopernika 36
ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy:
samodzielnego referenta w Dziale Organizacji i Kadr

Nazwa jednostki:
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Łodzi
ul. Kopernika 36
90–552 Łódź
tel. (042) 637–62–53

Nazwa stanowiska: samodzielny referent
Wymiar etatu: 1 etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wykształcenie wymagane: wyższe
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Praca: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku:

 • promocja kształcenia zawodowego wśród uczniów szkół gimnazjalnych,
 • stworzenie i prowadzenie strony internetowej promującej szkolnictwo zawodowe w Łodzi,
 • redagowanie czasopisma promującego szkolnictwo zawodowe w Łodzi,
 • redagowanie i kolportaż broszur i ulotek promujących szkolnictwo zawodowe w Łodzi,
 • pozyskiwanie informacji o zapotrzebowaniu na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy,
 • przygotowywanie wniosków, sprawozdań oraz analiz w zakresie wykonywanych zadań,
 • archiwizacja dokumentacji i aktualizacja baz danych w zakresie wykonywanych zadań,
 • współpraca ze szkołami i placówkami oświatowymi w zakresie wykonywanych zadań,
 • współpraca z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Łodzi w zakresie wykonywanych zadań;

Wymagania:

warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • posiadanie wykształcenia wyższego,
 • doświadczenie w branży wydawniczej;

niezbędne:

 • znajomość ustawy o systemie oświaty,
 • ogólna wiedza nt. organizacji i funkcjonowania Urzędu Miasta Łodzi,
 • podstawowa wiedza nt. funkcjonowania szkolnictwa zawodowego,
 • biegła umiejętność obsługi komputera (Microsoft Office, Adobe Acrobat, programy pocztowe, przeglądarki internetowe),
 • umiejętność wyszukiwania informacji w sieci Internet,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • samodzielność;

dodatkowe:

 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 • umiejętność analizy informacji,
 • odpowiedzialność,
 • rzetelność i dokładność;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego poziomu wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia w branży wydawniczej,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

Złożenie oświadczenia o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Łodzi (ul. Kopernika 36, pok. 5) w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko samodzielny referent w Dziale Organizacji i Kadr” do 16 maja 2011 r.

Aplikacje, które wpłyną do ZEAS po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Kadr ZEAS przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem. Zespół Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.


Źródło: Wydział Edukacji UMŁ
Informację opracował(a): Jacek Banaszek (2011-04-12)
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2011-05-05)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2973
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO