Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Specjalista do spraw ochrony roślin w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi<<

2011-05-16

Dyrektor Ogrodu Botanicznego ogłasza nabór kandydatów do pracy
w Ogrodzie Botanicznym, 94-303 Łódź ul. Krzemieniecka 36/38
na stanowisko specjalisty do spraw ochrony roślin

 1. Liczba wakatów: 1 etat


 2. Wymiar czasu pracy: pełny


 3. Rodzaj umowy o pracę: umowa o pracę


 4. Czas trwania umowy: czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy lub czas nieokreślony


 5. Podstawowy zakres obowiązków:
  Przeprowadzanie zabiegów chemicznych z zakresu odkażania podłoży, opryskiwania roślin przeciwko chorobom i szkodnikom, diagnozowanie chorób i szkodników.


 6. Dodatkowe zadania:
  Umiejętność przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych związanych z prawidłowym cięciem, przesadzaniem roślin. Znajomość wymagań rzadkich gatunków roślin.


 7. Wymagania niezbędne:
  • posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • korzystanie w pełni z praw publicznych,
  • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • posiadanie wykształcenia wyższego ogrodniczego – specjalność ochrona roślin,
  • posiadanie kursu stosowania środków chemicznych,
  • posiadanie 3 - letniej praktyki związanej z uprawą, pielęgnacją i ochroną roślin,
  • umiejętność rozpoznawania chorób i szkodników,
  • przygotowywanie roztworów chemicznych do zwalczania roślin.

 8. Wymagania dodatkowe:
  Znajomość biologicznej ochrony roślin.

 9. Informacje dodatkowe:
  Osoby podejmujące po raz pierwszy prace na stanowisku urzędniczym, w jednostkach, o których mowa w art. 2 ust. z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych zobowiązane są do odbycia służby przygotowawczej, trwającej nie dłużej niż 3 m-ce, kończącej się egzaminem.

 10. Wymagane dokumenty:
  1. CV wraz z listem motywacyjnym,
  2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (udokumentowanie posiadanej wiedzy do wykonywania obowiązków, kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń, studiów podyplomowych),
  3. kserokopie innych dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata wymagań warunkujących dopuszczenie do udziału w naborze,
  4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
   i o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne (wg wzoru),
  6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do Regulaminu Naboru,
  7. kserokopie innych dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata wymagań niezbędnych i dodatkowych,
  8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) wg wzoru,
  9. informację o terminie umożliwiającym podjęcie pracy w Ogrodzie wg wzoru.

 11. Oferty pracy z wymaganymi dokumentami należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Ogrodu do dnia 25 maja 2011 roku, do godziny 12.00 w zamkniętej kopercie, oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata, z podaniem stanowiska będącego przedmiotem naboru z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty do spraw ochrony roślin”. Oferty, które wpłyną do Ogrodu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.


 12. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ogrodu, 94-303 Łódź ul. Krzemieniecka 36/38.
 13. Z upoważnienia
  Dyrektora Ogrodu Botanicznego
  mgr inż. Jacek Lesisz

  Pliki do pobrania:


Źródło: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2011-05-16)
Informację zmodyfikował(a): Piotr Kawecki (2011-05-16)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2258
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO