Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Podinspektor w Oddziale Strategii Rozwoju Miasta w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora UMŁ <<

2011-05-16

Urząd Miasta Łodzi
z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź,
ogłasza nabór kandydatów do pracy

na stanowisko
podinspektora
w Oddziale Strategii Rozwoju Miasta
w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 73/BRP.III/4/V/2011
Data publikacji ogłoszenia: 16 maja 2011 roku
Termin składania ofert do: 26 maja 2011 roku

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • koordynacja i współorganizacja z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi UMŁ, a także z łódzkimi organizacjami pozarządowymi i społecznościami lokalnymi Łodzi - wszelkich prac przy Strategii Rozwoju Miasta Łodzi związanych z procesem konsultacji społecznej przygotowywanego dokumentu, a następnie z jego monitoringiem (także w warstwie społecznej),
 • monitorowanie harmonogramu prac nad Strategią i kolejnych wyznaczonych oraz zatwierdzonych zamierzeń organizacyjnych związanych z przygotowaniem powyższej Strategii w ramach Oddziału i UMŁ,
 • prowadzenie prac nad Strategią z łódzkim środowiskiem naukowym, współpracującym przy jej budowaniu, przede wszystkim w ramach konsultacji społecznych i badań opinii publicznej,
 • zbieranie i opracowywanie informacji dotyczących Łodzi, pochodzących z badań naukowych poświęconych Łodzi i innym miastom, w tym współpraca z odpowiednimi przedstawicielami środowiska naukowego, będącymi społecznymi konsultantami Oddziału Strategii Rozwoju Miasta,
 • sporządzanie całościowych zestawień dotyczących Strategii dla celów prezentacji zewnętrznych, we współpracy z pozostałymi pracownikami Oddziału,
 • sporządzanie cząstkowych analiz rozwiązań zarządczych przyjmowanych i stosowanych w innych miastach Polski i Unii Europejskiej,
 • pozyskiwanie informacji z łódzkich i pozałódzkich źródeł biznesowych, dotyczących aktualnej i przyszłej koniunktury Łodzi oraz opracowywanie i przedstawianie danych kierownictwu Biura,
 • realizacja bieżących zadań Oddziału, zleconych przez kierownictwo Biura.

Wymagania niezbędne (konieczne):

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228),
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • znajomość języka polskiego,
 • posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego z zakresu zespołu kierunków studiów społecznych i prawnych,
 • posiadanie wiedzy z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o pracownikach samorządowych, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, o finansach publicznych,
 • znajomość uchwały Nr LXXXIII/1454/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych,
 • znajomość zasad funkcjonowania Urzędu, samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość dokumentów strategicznych Miasta,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym w mowie i w piśmie,
 • biegła znajomość i umiejętność obsługi komputera (MS Office, Internet, programy graficzne),
 • posiadanie następujących kompetencji kluczowych: postawa etyczna, sumienność, komunikatywność, kultura osobista, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, umiejętne organizowanie własnej pracy, zarządzanie informacją, nastawienie na klienta,
 • posiadanie następujących kompetencji hierarchicznych: wiedza specjalistyczna, umiejętność współpracy, umiejętność wyciągania wniosków, kreatywność, chęć uczenia się,
 • dyspozycyjność.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • doświadczenie zawodowe w zakresie: prowadzenia konsultacji społecznych, organizowania debat, konferencji, wydarzeń z udziałem mieszkańców, współpracy z mediami i przygotowywania artykułów prasowych, administrowania stron www, Public Relations.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze wraz z motywacją,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopię dowodu osobistego,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopię dokumentu poświadczającego posiadane obywatelstwo (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego)
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne,
 • oświadczenie o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru do zatrudnienia w Urzędzie bądź kserokopię posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

Oferta kandydata powinna dodatkowo zawierać:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe umiejętności i kwalifikacje,
 • kserokopie posiadanych referencji lub opinii.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko podinspektora w Oddziale Strategii Rozwoju Miasta w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora UMŁ Nr 73/BRP.III/4/V/2011”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Kancelaria Urzędu, Wydział Obsługi Administracyjnej (parter),
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

w terminie do dnia: 26 maja 2011 r.

W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do Urzędu uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd (datę wpływu do Urzędu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

Przez fakt złożenia swojej oferty kandydaci wyrażają zgodę na poddanie się procedurze naboru, na zasadach określonych szczegółowo w zarządzeniu Nr 526/W/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Łodzi oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru”, zwanej dalej „Procedurą naboru”.
Treść powołanego zarządzenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
Oddział Spraw Osobowych Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi będzie informował (telefonicznie lub drogą elektroniczną) o poszczególnych etapach i czynnościach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, w ciągu 14 dni od daty upływu terminu składania dokumentów.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Oddziale Spraw Osobowych Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem odbioru. Urząd Miasta Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom.

Po upływie okresu 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone. Szczegółowe zasady postępowania z dokumentami kandydatów określa § 40 Procedury naboru.
Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi, najpóźniej w dniu zawarcia z nim umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego.
Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Źródło: Wydział Organizacyjny UMŁ
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2011-05-16)
Informację zmodyfikował(a): Piotr Kawecki (2011-05-17)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1658
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO