Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Referent/podinspektor/inspektor ds. technicznych w Halach Targowych w Łodzi<<

2011-05-31

Hale Targowe w Łodzi
z siedzibą przy al. Politechniki 32, 93-590 Łódź
ogłaszają nabór kandydatów do pracy
na stanowisko
referent/podinspektor/inspektor ds. technicznych

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: Hale Targowe w Łodzi, Al. Politechniki 32
Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 kodeksu pracy)

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów dla realizacji zadań prowadzonych w Dziale Technicznym w tym m.in;
  1. dla utrzymania zgodnego z przepisami stanu technicznego budynków i budowli,
  2. dla wykonywania obowiązków nadzoru nad zarządzanymi obiektami, terenami i targowiskami Hal Targowych, w tym z administratorami hal i targowisk,
  3. dla prawidłowej organizacji zabezpieczenia mienia powierzonego Halom Targowym, w tym zarządzanych obiektów, terenów i targowisk,
  4. dla zawierania umów na zakup usług, dostaw i robót budowlanych,
  5. dla ustalania potrzeb remontowych administrowanych budynków i lokali,
  6. dla rozliczania robót inwestycyjnych i remontowych,
  7. dla przestrzegania przez najemców i dzierżawców powierzchni handlowej oraz przepisów normujących prowadzenie działalności handlowej,
  8. dla kontroli realizacji planów inwestycji i remontów,
  9. dla sprawozdawczości z działalności inwestycyjnej.
 • współpraca przy wykonywaniu obowiązków nadzoru nad prawidłowym gospodarowaniem środkami trwałymi i pozostałymi środkami o charakterze wyposażenia będącego w dyspozycji Hal Targowych,
 • kontrola prawidłowości prowadzenia poboru opłaty targowej, rezerwacyjnej i eksploatacyjnej zgodnie z zakresem działania Hal Targowych,
 • bieżąca kontrola zgodności prowadzonych robót z umowami i harmonogramami,
 • archiwizacja powierzonych dokumentów,
 • przygotowywanie innej wymaganej ewidencji i sprawozdawczości,
 • inne polecenia wydawane przez przełożonego.

Wymagania niezbędne (konieczne):

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęci zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228.),
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • znajomość języka polskiego,
 • posiadanie wykształcenia wyższego,
 • posiadanie co najmniej 0,5 roku stażu pracy w organach administracji publicznej,
 • posiadanie wiedzy z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych ,o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych,
 • znajomość procedur administracyjnych.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • posiadanie wykształcenia wyższego z zakresu zespołu kierunków studiów technicznych,
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w administracji publicznej,
 • doświadczenie w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Kandydaci winni posiadać następujące kompetencje:

 • kluczowe: postawa etyczna, sumienność, komunikatywność, kultura osobista, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, umiejętne organizowanie własnej pracy, zarządzanie informacją, nastawienie na klienta, zaangażowanie,
 • hierarchiczne: wiedza specjalistyczna, umiejętność współpracy, umiejętność wyciągania wniosków, kreatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV wraz z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze wraz z motywacją,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopię dowodu osobistego,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopię dokumentu poświadczającego posiadane obywatelstwo (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne,
 • oświadczenie o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru do zatrudnienia w jednostce bądź kserokopię posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228.),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • opinia o pracowniku bądź referencje z pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
 • spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.
Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko referent/podinspektor/inspektor ds. technicznych” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Hale Targowe
Al. Politechniki 32
93-590 Łódź
(budynek Delegatury Łódź – Górna), pok. 307, III piętro
w terminie do dnia 13 czerwca 2011 r. do godziny 14.45

W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do Hal Targowych uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez jednostkę (datę wpływu do jednostki). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

Hale Targowe będą informowały (telefonicznie lub drogą elektroniczną) o poszczególnych etapach i czynnościach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, w ciągu 14 dni od daty upływu terminu składania dokumentów.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Halach Targowych zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Jednostce przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem odbioru. Hale Targowe nie odsyłają dokumentów kandydatom.

Po upływie okresu 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone. Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Halach Targowych, najpóźniej 30 dni od daty zawarcia z nim umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego.
Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.


Źródło: Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2011-05-31)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2117
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO