Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Referent ds. płac i kadr w Domu Dziecka nr 4 w Łodzi<<

2011-06-06

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. płac i kadr
w Domu Dziecka nr 4 w Łodzi, ul. Marysińska 100


Dyrektor Domu Dziecka nr 4 w Łodzi ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. płac i kadr,
w Domu Dziecka Nr 4 w Łodzi, ul. Marysińska 100, 91-851 Łódź.

 1. Stanowisko pracy: referent ds. płac i kadr.

 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat.

 3. Rodzaj umowy: umowa o pracę.

 4. Warunki dopuszczające do udziału w naborze:

  1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
  2. Pełna zdolność do czynności prawnych. vNiekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego.
  3. Nieposzlakowana opinia.
  4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.


 5. Niezbędne wymagania od kandydatów:

  1. Wykształcenie minimum średnie, wskazane ekonomiczne.
  2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  3. Brak prawomocnego skazania za przestępstwa: przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe.
  4. Znajomość przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych, kodeksu pracy i Karty Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy o pomocy społecznej.
  5. Biegła obsługa komputera, programów płacowych i kadrowych, Płatnik ZUS.
  6. Poczucie odpowiedzialności za realizację zadań, terminowość i sumienność.
  7. Bezkonfliktowość, życzliwość i wysoka kultura osobista.


 6. Zadania wykonywane na stanowisku:

  1. Sporządzanie list płac nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.
  2. Obliczanie zasiłków chorobowych.
  3. Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-4R.
  4. Rozliczanie podatkowe pracowników (PIT-11, PIT-40).
  5. Sporządzanie deklaracji ZUS.
  6. Wystawianie zaświadczeń o zarobkach pracowników Domu Dziecka Nr 4.
  7. Prowadzenie ewidencji czasu pracy.
  8. Sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS.
  9. Wystawianie druków Rp7.
  10. Kompletowanie, przechowywanie i prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  11. Dopełnianie formalności związanych z zatrudnianiem pracowników.
  12. Archiwizowanie akt osobowych.
  13. Obsługa sekretariatu, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji.


 7. Wymagane dokumenty:

  1. List motywacyjny.
  2. CV.
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
  4. Kserokopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy.
  5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
  6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
  7. Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
  8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
  9. Aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia.
  10. Aktualna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych.
  11. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. płac i kadr, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późń. zm.)


 8. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

  Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie placówki w godz. 8-16, lub przesłać listem poleconym na adres Domu Dziecka nr 4 w Łodzi, ul. Marysińska 100, 91-851 Łódź, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta ds. płac i kadr” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.06.2011 r. (decyduje data faktycznego wpływu do placówki). Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Otwarcie ofert odbędzie się dn. 20.06.2011 r. o godz. 9.00.

  Nabór przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Domu Dziecka Nr 4 w Łodzi.

  Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne niniejszego ogłoszenia, zostaną dopuszczeni do dalszego etapu naboru i powiadomieni indywidualnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej nie później niż do dnia 22.06.2011 r. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne wraz z podaniem terminu rozmowy kwalifikacyjnej zostanie również wywieszona na tablicy ogłoszeń w Domu Dziecka Nr 4 w Łodzi w terminie 22.06.2011 r.

  Dokumenty kandydata wybranego w procesie naboru i zatrudnionego w placówce zostaną dołączone do akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Domu Dziecka Nr 4 w Łodzi przez okres trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o naborze. W tym okresie kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty osobiście za pokwitowaniem, a po jego zakończeniu nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

  Niezwłocznie po zakończeniu naboru, informacja o jego wyniku zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (bip.uml.lodz.pl) oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w placówce.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu (42) 616 03 63, (42) 616 09-40.

  Dyrektor
  Domu Dziecka nr 4
  w Łodzi
  mgr Andrzej Baranowski


Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2011-06-06)
Informację zmodyfikował(a): Piotr Kawecki (2011-06-06)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3160
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO