Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Inspektor/główny specjalista – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Zespole ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Wydziale Spraw Społecznych UMŁ<<

2011-06-13

Urząd Miasta Łodzi
z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź,
ogłasza nabór kandydatów do pracy

na stanowisko
inspektora/głównego specjalisty – Pełnomocnika Prezydenta Miasta Łodzi
ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
w Zespole ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
w Wydziale Spraw Społecznych

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 88/SSP.V/2/VI/2011
Data publikacji ogłoszenia: 13 czerwca 2011 roku
Termin składania ofert do: 24 czerwca 2011 roku

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • reprezentowanie Prezydenta Miasta Łodzi na spotkaniach, szkoleniach i konferencjach, dotyczących problematyki organizacji pozarządowych oraz w kontaktach z podmiotami administracji publicznej, w sprawach dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz udział w pracach komisji i zespołów konsultacyjno-doradczych, działających na terenie miasta Łódź i kraju, zajmujących się problematyką organizacji pozarządowych,
 • udział w pracach komisji konkursowych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w komórkach/jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi, będących realizatorami tych konkursów,
 • udział w przygotowaniu Programów współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz monitorowanie ich realizacji i współpraca z komórkami/jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi, realizującymi zadania publiczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • przewodniczenie Łódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego,
 • pełnienie roli doradczej i mediacyjnej w sprawach dotyczących relacji pomiędzy Miastem a organizacjami pozarządowymi,
 • inicjowanie szkoleń dotyczących istotnych zagadnień współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi,
 • współredagowanie serwisu internetowego Urzędu Miasta Łodzi w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i współpraca w tym zakresie z innymi serwisami, zajmującymi się tą problematyką,
 • monitorowanie zmian aktów prawnych dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • współorganizowanie spotkań przedstawicieli Miasta z organizacjami pozarządowymi,
 • monitorowanie informacji dotyczących możliwości aplikowania przez Miasto (samodzielnie lub w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi) o środki unijne oraz współpraca w tym zakresie z komórką organizacyjną Urzędu Miasta Łodzi, koordynującą ww. kwestie.

Wymagania niezbędne (konieczne):

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228),
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • znajomość języka polskiego,
 • posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego z zakresu zespołów kierunków studiów społecznych i prawnych lub ekonomicznych lub technicznych lub humanistycznych,
 • posiadanie pracowniczego stażu pracy: w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest co najmniej 3-letni staż pracy, w przypadku stanowiska głównego specjalisty wymagany jest co najmniej 4-letni staż pracy,
 • posiadanie doświadczenia we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • posiadanie wiedzy z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, o fundacjach, Prawo o stowarzyszeniach,
 • znajomość zagadnień dotyczących roli organizacji pozarządowych i współpracy z administracją publiczną,
 • znajomość przepisów prawa lokalnego z zakresu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Statutu Miasta Łodzi i Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi,
 • przedstawienie ogólnej wizji i koncepcji funkcjonowania Pełnomocnika Prezydenta Miasta Łodzi ds. Organizacji Pozarządowych (max. 2 strony A4),
 • posiadanie referencji łódzkich organizacji pozarządowych,
 • posiadanie umiejętności prowadzenia wystąpień publicznych i prezentacji oraz współpracy z mediami,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office, Internet) oraz urządzeń biurowych,
 • posiadanie następujących kompetencji kluczowych: postawa etyczna, sumienność, komunikatywność, kultura osobista, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, umiejętne organizowanie własnej pracy, zarządzanie informacją, nastawienie na klienta,
 • posiadanie następujących kompetencji hierarchicznych: wiedza specjalistyczna, umiejętność współpracy, umiejętność wyciągania wniosków, kreatywność, chęć uczenia się,
 • dyspozycyjność (gotowość do częstych wyjazdów służbowych).

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • znajomości języka angielskiego.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze wraz z motywacją,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • kserokopie referencji łódzkich organizacji pozarządowych,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopię dowodu osobistego,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopię dokumentu poświadczającego posiadane obywatelstwo (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego)
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne,
 • oświadczenie o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru do zatrudnienia w Urzędzie bądź kserokopię posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

Oferta kandydata powinna dodatkowo zawierać:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe umiejętności i kwalifikacje,
 • kserokopie posiadanych referencji i opinii.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko inspektora/głównego specjalisty – Pełnomocnika Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Zespole ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Wydziale Spraw Społecznych UMŁ Nr 88/SSP.V/2/VI/2011”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Kancelaria Urzędu, Wydział Obsługi Administracyjnej (parter),
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

w terminie do dnia: 24 czerwca 2011 roku

W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do Urzędu uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd (datę wpływu do Urzędu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

Przez fakt złożenia swojej oferty kandydaci wyrażają zgodę na poddanie się procedurze naboru, na zasadach określonych szczegółowo w zarządzeniu Nr 526/W/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Łodzi oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru”, zwanej dalej „Procedurą naboru”.
Treść powołanego zarządzenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
Oddział Spraw Osobowych Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi będzie informował (telefonicznie lub drogą elektroniczną) o poszczególnych etapach i czynnościach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, w ciągu 14 dni od daty upływu terminu składania dokumentów.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Oddziale Spraw Osobowych Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem odbioru. Urząd Miasta Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom.
Po upływie okresu 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone. Szczegółowe zasady postępowania z dokumentami kandydatów określa § 40 Procedury naboru.

Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi, najpóźniej w dniu zawarcia z nim umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego.

Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Źródło: Wydział Organizacyjny UMŁ
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2011-06-13)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2115
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO