Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Podinspektor w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMŁ<<

2011-06-29

Urząd Miasta Łodzi
z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź,
ogłasza nabór kandydatów do pracy

na stanowisko
podinspektora
w Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 100/ZK.I/2/VI/2011
Data publikacji ogłoszenia: 29 czerwca 2011 roku
Termin składania ofert do: 11 lipca 2011 roku

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, w tym:
  • przyjmowanie zgłoszeń o zagrożeniach bezpieczeństwa i o wystąpieniu zdarzeń nagłych, a także o awariach lub szkodach w urządzeniach infrastruktury technicznej, drogowej i zasobach mieszkaniowych,
  • ocena zdarzenia oraz uruchomienie procedur zarządzania kryzysowego,
  • monitorowanie miejsc, w których wystąpiły nagłe zdarzenia,
  • przekazywanie zgłoszeń i interwencji o zdarzeniach do właściwych służb i instytucji,
  • współpraca z podmiotami realizującymi zadania w zakresie łagodzenia negatywnych skutków zimy,
  • współdziałanie z jednostkami gminnymi, realizującymi zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku, w szczególności wydawanie identyfikatorów typu „B" na wjazd na ul. Piotrkowską od placu Wolności do al. Mickiewicza/ al. Piłsudskiego,
 • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
 • współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska oraz współudział w akcjach razem ze służbami ratownictwa chemicznego i ochrony środowiska w przypadkach wystąpienia zagrożeń środowiska,
 • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
 • współudział w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych, pożarów, katastrof budowlanych i drogowych oraz awarii w urządzeniach infrastruktury technicznej,
 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
 • realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,
 • koordynacja działań służb, straży i inspekcji w sytuacjach szczególnych,
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej, samorządowej, służbami specjalistycznymi jednostek gospodarki komunalnej, budownictwa, energetyki, telekomunikacji, służbami Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego,
 • podejmowanie działań zgodnie z obowiązującymi w Oddziale Centrum Zarządzania Kryzysowego procedurami,
 • prowadzenie dokumentowania zgłoszonych zdarzeń według przyjętych kryteriów,
 • prowadzenie pojazdów będących w eksploatacji Oddziału.

Wymagania niezbędne (konieczne):

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228),
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • znajomość języka polskiego,
 • posiadanie wykształcenia średniego,
 • posiadanie co najmniej 3-letniego pracowniczego stażu pracy,
 • posiadanie wiedzy z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o zarządzaniu kryzysowym,
 • podstawowa znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • dobra znajomość topografii miasta Łodzi – ulic,
 • znajomość zagadnień związanych z eksploatacją infrastruktury technicznej miasta,
 • dobra umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • posiadanie prawa jazdy kategorii „B”,
 • posiadanie następujących kompetencji kluczowych: postawa etyczna, sumienność, komunikatywność, kultura osobista, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, umiejętne organizowanie własnej pracy, zarządzanie informacją, nastawienie na klienta,
 • posiadanie następujących kompetencji hierarchicznych: wiedza specjalistyczna, umiejętność współpracy, umiejętność wyciągania wniosków, kreatywność, chęć uczenia się,
 • dyspozycyjność (praca w systemie zmianowym, częsta praca poza siedzibą Urzędu).

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • znajomości języka angielskiego.
Oferta kandydata musi zawierać:
 • CV wraz z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze wraz z motywacją,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,,/li>
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy tj. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia,
 • kserokopia prawa jazdy,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopię dowodu osobistego,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopię dokumentu poświadczającego posiadane obywatelstwo (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego)
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne,
 • oświadczenie o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru do zatrudnienia w Urzędzie bądź kserokopię posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

Oferta kandydata powinna dodatkowo zawierać:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe umiejętności i kwalifikacje,
 • kserokopie posiadanych referencji i opinii.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko podinspektora w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMŁ Nr 100/ZK.I/2IVI/2011”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Kancelaria Urzędu, Wydział Obsługi Administracyjnej (parter),
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

w terminie do dnia: 11 lipca 2011 roku

W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do Urzędu uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd (datę wpływu do Urzędu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

Przez fakt złożenia swojej oferty kandydaci wyrażają zgodę na poddanie się procedurze naboru, na zasadach określonych szczegółowo w zarządzeniu Nr 526/W/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Łodzi oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru”, zwanej dalej „Procedurą naboru”.
Treść powołanego zarządzenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
Oddział Spraw Osobowych Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi będzie informował (telefonicznie lub drogą elektroniczną) o poszczególnych etapach i czynnościach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, w ciągu 14 dni od daty upływu terminu składania dokumentów.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Oddziale Spraw Osobowych Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem odbioru. Urząd Miasta Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom.
Po upływie okresu 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone. Szczegółowe zasady postępowania z dokumentami kandydatów określa § 40 Procedury naboru.
Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi, najpóźniej w dniu zawarcia z nim umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego.

Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Źródło: Wydział Organizacyjny UMŁ
Informację wprowadził(a): Anna Antonowicz (2011-06-29)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3766
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO