Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Radca prawny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi<<

2011-07-04

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 149, 90-440 Łódź
w dniu 4 lipca 2011 r.
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko:

radcy prawnego

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
Liczba stanowisk: 1
Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 Kp)
Planowany początek zatrudnienia: sierpień 2011 r.

Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku:

 • świadczenie pomocy prawnej na rzecz MOPS oraz Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi, a w szczególności:
  • udzielanie porad prawnych i konsultacji,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • występowanie przed sądami i urzędami w zakresie zadań realizowanych przez komórki organizacyjne MOPS oraz przez MZON,
  • opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów wewnętrznych aktów normatywnych, projektów umów oraz projektów uchwał, dotyczących przedmiotu działalności MOPS.

Wymagania:

warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • wpis na listę radców prawnych,
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w ramach stosunku pracy lub we współpracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub organach administracji rządowej,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

niezbędne:

 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego, procedur administracyjnych oraz wiedzy z zakresu ustaw, w szczególności dotyczących: samorządu gminnego, pracowników samorządowych, pomocy społecznej, finansów publicznych oraz zamówień publicznych,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera,
 • komunikatywność, dyspozycyjność,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego poziomu wykształcenia,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 • oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych. Kandydat wybrany w naborze będzie zobowiązany przedłożyć, najpóźniej w dniu zawarcia z nim umowy o pracę, oryginał zaświadczenia o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, uzyskanego na swój koszt z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych do jego realizacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 ze zm.),
 • w przypadku kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopię dokumentu poświadczającego posiadane obywatelstwo,
 • opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

Miejsce i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie MOPS (ul. Piotrkowska 149, II piętro, pok. 26) w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy ogłoszenia o naborze na stanowisko radcy prawnego”

w terminie do dnia 15 lipca 2011 r.

Aplikacje, które wpłyną do MOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w MOPS zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem.
MOPS nie odsyła dokumentów kandydatom.
Po upływie okresu 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.


Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2011-07-04)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1332
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO