Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Dyrektor Ośrodka Kultury „Górna” w Łodzi<<

2011-07-05

Załącznik
do zarządzenia Nr 925/VI/11
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 4 lipca 2011 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury „Górna” w Łodzi, ul. Siedlecka 1.

§ 1.1. Ogłaszam Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury „Górna”, z siedzibą w Łodzi, Łódź, ul. Siedlecka 1, zwany dalej „Konkursem”.

2. Do udziału w Konkursie mogą być dopuszczone osoby spełniające następujące wymogi:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) niebycie karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 79, poz. 551, z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 157, poz. 1241, Nr 223, poz. 1778 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228);
5) posiadanie nieposzlakowanej opinii;
6) wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182 poz. 1228);
7) posiadanie wykształcenia wyższego;
8) znajomość przynajmniej jednego języka obcego (w tym języka angielskiego) w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;
9) odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym;
10) znajomość aktów prawnych regulujących prowadzenie instytucji kultury, w szczególności ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726);
11) znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych w tym z UE;
12) posiadanie doświadczenia w organizowaniu wydarzeń kulturalnych.

3. Dodatkowe preferowane umiejętności:

1) umiejętność kierowania zespołem;
2) doświadczenie w kierowaniu projektami kulturalnymi;
3) ukończone studia podyplomowe z dziedziny kultury lub zarządzania.

4. Oferta kandydata musi zawierać następujące dokumenty:

1) CV wraz z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze wraz z motywacją;
2) autorski program merytoryczny prowadzenia Ośrodka Kultury „Górna” w Łodzi ze szczególnym uwzględnieniem programu opartego na współpracy z organizacjami pozarządowymi w Ośrodku Kultury „Energetyk”, filii Ośrodka Kultury Górna”;
3) koncepcję organizacyjną działalności Ośrodka Kultury „Górna” w Łodzi;
4) wykaz zorganizowanych wydarzeń kulturalnych wraz z dokumentacją;
5) dyplom ukończenia studiów wyższych (dopuszcza się przedstawienie oryginału lub odpisu bądź kserokopii dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia);
6) certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych lub pisemne oświadczenie kandydata o znajomości języka w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;
7) aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym wystawione przez lekarza profilaktyka;
8) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (lub kserokopię dowodu osobistego) lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
9) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne;
10) oświadczenie o niekaralności wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w Konkursie albo kserokopię posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku, uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego;
11) oświadczenie o niebyciu karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
12) oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228);
13) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz.219, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238 oraz z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1497);
14) spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

5. Oferta kandydata powinna dodatkowo zawierać:

1) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe umiejętności i kwalifikacje,
2) kserokopie posiadanych referencji lub opinii;
3) dyplom ukończenia studiów podyplomowych z dziedziny kultury lub zarządzania (dopuszcza się przedstawienie oryginału lub odpisu bądź kserokopii dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia).

6. Dostarczenie dokumentów wymienionych w § 1, ust. 4 stanowi warunek dopuszczenia kandydata do Konkursu.

7. W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

§2. Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury „Górna” w Łodzi”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Kultury, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 102 w terminie do dnia: 5 sierpnia.

§3. W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do Urzędu uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd (datę wpływu do Urzędu Miasta Łodzi). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

§4. Z warunkami organizacyjno – finansowymi Ośrodka Kultury „Górna” w Łodzi kandydaci mogą zapoznać się w siedzibie Ośrodka Kultury „Górna, Łódź, ul. Siedlecka 1, tel. 42 684-66-47 lub u organizatora, tj. w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102, tel. 42 638-43-73, po uprzednim umówieniu telefonicznym.

§5. O zakwalifikowaniu do Konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie.

§6. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 31 sierpnia 2011 r.

§7. Powołanie na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury „Górna” w Łodzi może nastąpić od dnia 1 września 2011 r.

§8. Informacja o trybie pracy i składzie Komisji Konkursowej zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl/.

Zarządzenie nr 926/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie powołania i trybu pracy Komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury „Górna” w Łodzi.


Źródło: Wydział Kultury UMŁ
Informację wprowadził(a): Anna Antonowicz (2011-07-05)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2011-07-07)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2634
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO