Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Radca prawny w 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi<<

2011-07-08

6 Dom Pomocy Społecznej w Łodzi,
ul. Złotnicza 10

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
radca prawny

Wymiar etatu: 0,25 etatu.
Miejsce wykonywania pracy: Łódź,
Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 KP),

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • występowanie przed sądami i urzędami.

Wymagania:

warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie wykształcenia wyższego prawniczego,
 • wpis na listę radców prawnych,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie nie nieposzlakowanej opinii,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

dodatkowe:

 • znajomość zagadnień z zakresu problematyki domów pomocy społecznej.
 • staż w pomocy społecznej min. 3 lata.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego poziomu wykształcenia oraz wpis na listę radców prawnych
 • kserokopie świadectw pracy lub/ i innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – w przypadku zatrudnienia kandydat będzie zobowiązany przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w ciągu 30 dni od daty zatrudnienia,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • opinia bądź referencje z ostatniego miejsca pracy, jeśli kandydat takie posiada.

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi (ul. Złotnicza 10) w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko radca prawny”

do dnia 20 lipca 2011 roku

Aplikacje, które wpłyną do zakładu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. NR 142, poz. 1593 z późn. zm.)”

Dyrektor
mgr Rafał Przybysz


Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2011-07-08)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1513
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO