Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Główny księgowy w Publicznym Gimnazjum nr 40 w Łodzi<<

2011-08-02

Dyrektor
Publicznego Gimnazjum nr 40 w Łodzi
Ogłasza nabór na stanowisko pracy:

główny księgowy

Na podstawie art. 3 a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1222)

Wymiar etatu: pełny etat
Miejsce wykonywania pracy: Publiczne Gimnazjum nr 40 w Łodzi, ul. Kaliska 25/27
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas nieokreślony

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem głównego księgowego:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego
 2. zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe
 4. ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości lub ukończenie średniej, policealnej albo pomaturalnej szkoły zawodowej o kierunku rachunkowość i posiadanie co najmniej sześcioletniej praktyki w księgowości
 5. znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych: ustawy o rachunkowości, prawa o zamówieniach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy i Karty Nauczyciela
 6. znajomość księgowości budżetowej
 7. biegła obsługa komputera, w tym programów księgowych : PROGMAN

Wymagania dodatkowe :

 1. posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, wytrwałość, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole

Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku głównego księgowego:

 1. obsługa finansowo - księgowa placówki – prowadzenie pełnej księgowości placówki, naliczanie wynagrodzeń w programie płacowo-kadrowym PROGMAN
 2. sporządzanie i kontrola realizacji planów dochodów i wydatków, prowadzenie dziennika główna dla poszczególnych kont syntetycznych: działalności podstawowej i rachunku dochodów, prowadzenie analityki dla poszczególnych zespołów kont
 3. uzgadnianie kosztów z wydatkami w terminach i na zasadach określonych w przepisach
 4. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych
 5. rozliczanie składek ZUS (znajomość programu Płatnik oraz przesyłu elektronicznego)
 6. sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego
 7. sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych, analiz
 8. sporządzanie sprawozdań statystycznych
 9. nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów
 10. prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych
 11. rozliczenie PEFRON-u
 12. znajomość bankowości elektronicznej Getin-bank

Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 3. kserokopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż ( preferowane w zakładzie lub jednostce budżetowej )
 4. aktualne zaświadczenie o niekaralności
 5. aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie
 6. kwestionariusz osobowy
 7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, do potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.).

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Gimnazjum nr 40 Łódź, ul. Kaliska 25/27. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Nabór na głównego księgowego” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2011 r. w godzinach 9.00–14.00. Posiedzenie komisji powołanej przez dyrektora szkoły odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2011 r. o godz. 10.00.
Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Gimnazjum nr 40 w Łodzi zostaną dostarczone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przekazywane w sekretariacie Szkoły przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W tym okresie, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Gimnazjum nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 3b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 maja 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.), po upływie terminu do złożenia dokumentów lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej z podaniem imion, nazwisk oraz miejsc ich zamieszkania.

Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 40
Włodzimierz Nowak


Źródło: Wydział Edukacji UMŁ
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2011-08-02)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1339
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO