Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 203 w Łodzi <<

2011-08-03

p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 203 w Łodzi
ul. Pomorska 437
ogłasza nabór na stanowisko

głównego księgowego

Wymiar etatu: 3/4 etatu
Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa nr 203 Łódź, ul. Pomorska 437

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagania niezbędne:

 • ukończenie co najmniej średniej policealnej lub pomaturalnej szkoły zawodowej o kierunku rachunkowość, mile widziane wykształcenie wyższe o w/w kierunku,
 • doświadczenie w pracy w księgowości,
 • znajomość zasad obsługi jednostki budżetowej,
 • biegła znajomość obsługi komputera (w tym Internetu) oraz programów:
  • Kadry + Płace Progman
  • Płatnik
  • Obsługa Tele Konta

Wymagania dodatkowe:

 • komunikatywność,
 • kreatywność,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność, opanowanie,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych.

Zakres wykonywanych zadań:

 • obsługa finansowo-księgowa placówki,
 • opracowanie i realizacja planu dochodów i wydatków, prowadzenia dziennika głównego dla poszczególnych kont syntetycznych: działalności podstawowej i dochodów własnych,
 • prowadzenie analityki dla poszczególnych zespołów kont,
 • uzgadnianie księgowości analitycznej z syntetyczną w terminach i na zasadach określonych w przepisach,
 • pomoc w przeprowadzeniu inwentaryzacji składników majątkowych,
 • finansowe rozliczenie inwentaryzacji,
 • sporządzenie list płac dla pracowników,
 • prowadzenie kart wynagrodzeń, rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS-em,
 • obliczania zasiłków chorobowych, rodzinnych i wychowawczych, rozliczanie godzin ponadwymiarowych,
 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych, analiz,
 • sprawozdawczość GUS,
 • nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów,
 • prowadzenie ubezpieczenia pracowników,
 • należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych,
 • wykonywanie prac zleconych przez dyrektora szkoły,
 • kontakt z organem prowadzącym w sprawach finansowych,
 • odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny budżetowej.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • cv ze zdjęciem,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i staż (oryginały lub uwierzytelnione własnoręcznie kopie dokumentów),
 • oświadczenie o niekaralności,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiające podjęcie pracy,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego w Szkole Podstawowej nr 203 w Łodzi” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia 2011 r. i w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 203, 93-321 Łódź, ul. Pomorska 437.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 3b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.), po upływie terminu do złożenia dokumentów lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej z podaniem imion, nazwisk oraz miejsc ich zamieszkania.

p.o. Dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 203
Łódź, ul. Pomorska 437
Dorota Szulkowska


Źródło: Wydział Edukacji UMŁ
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2011-08-03)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1280
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO