Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Referent ds. księgowości i kadr w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 w Łodzi <<

2011-08-04

Dyrektor
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 w Łodzi
ul. Warecka 41
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Referenta ds. księgowości i kadr

Nazwa jednostki: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 w Łodzi, ul. Warecka 41
Nazwa stanowiska: referent
Wymiar czasu pracy: 1 etat
Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 w Łodzi, ul. Warecka 41
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony 1 rok od 1 września 2011, z możliwością przedłużenia

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem referenta ds. księgowości i kadr:

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Brak prawomocnego skazania za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe.
 3. Wykształcenie: wyższe lub średnie kierunkowe.
 4. Co najmniej roczne doświadczenie w obsłudze księgowo – kadrowej w jednostce budżetowej.
 5. Biegła obsługa komputera, w tym programów księgowo-kadrowych.
 6. Znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej.
 7. Znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy i Karty Nauczyciela.
 8. Znajomość Prawa Oświatowego.

Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku referenta ds. księgowości i kadr to:

 1. Sporządzanie list płac i zasiłków (chorobowych, opiekuńczych, rodzinnych) pracowników szkoły.
 2. Prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych pracowników.
 3. Sporządzanie dokumentacji do ZUS wraz z przekazywaniem jej za pomocą Płatnika.
 4. Dokonywanie rozliczeń składek ZUS oraz sporządzanie miesięcznych deklaracji.
 5. Sporządzanie wniosków deklaracji ZUS.
 6. Powiadamianie ZUS o zarobkach rocznych emerytów.
 7. Roczne rozliczanie zaliczek pobranych na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wystawianie druków PIT 11 zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Bieżące załatwianie spraw finansowych w ZUS i Urzędzie Skarbowym.
 9. Wydawanie pracownikom zaświadczeń dotyczących zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia.
 10. Dokonywanie przelewów .
 11. Bieżąca obsługa w sprawach finansowych pracowników ZSP Nr 20.
 12. Współpraca z gł. księgowym w zakresie wszystkich spraw finansowych, zastępowanie pracowników administracyjnych w czasie ich nieobecności.
 13. Sporządzanie i przesyłanie sprawozdawczości GUS.
 14. Zakładanie, kompletowanie i bieżące prowadzenie teczek akt osobowych wszystkich nauczycieli i pracowników ZSP Nr 20 zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 15. Bieżące aktualizowanie umów o pracę, kontrola prawidłowego zaszeregowania pracowników, bieżące przyznawanie obligatoryjnych przeszeregowań, podwyżek, nagród jubileuszowych.
 16. Wystawianie legitymacji, zaświadczeń i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników.
 17. Załatwianie spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników.
 18. Sporządzanie dokumentów emerytalnych i dostarczanie ich do ZUS.
 19. Znajomość przepisów kadrowo-płacowych.
 20. Archiwizowanie teczek osobowych byłych pracowników.
 21. Wystawianie duplikatów świadectw pracy.
 22. Sporządzanie wszystkich sprawozdań związanych z zatrudnieniem oraz ruchem służbowym pracowników.
 23. Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły i gł. księgowego.

Wymagane dokumenty:

 1. CV ze zdjęciem.
 2. Potwierdzona kopia dowodu tożsamości.
 3. List motywacyjny.
 4. Oświadczenie o niekaralności.
 5. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (oryginały lub potwierdzone kopie dokumentów).
 6. Zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiające podjęcie pracy (oryginał lub potwierdzona kopia).
 7. Ważna książeczka zdrowia (oryginał lub potwierdzona kopia).
 8. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późn. z. m./ na potrzeby związanie z ogłoszonym naborem.

Miejsce i termin składania ofert: Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 w Łodzi ul. Warecka 41, w godz. 10.00–13.00. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. księgowości i kadr” w terminie do 19.08.2011 r. do godz. 13.00.
Dokumenty dostarczone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 w Łodzi, ul. Warecka 41 zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie placówki przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 w Łodzi:
mgr inż. Zdzisław Jurewicz


Źródło: Wydział Edukacji UMŁ
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2011-08-04)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3880
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO