Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Kierownik działu finansowo - księgowego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi<<

2011-08-09

Dyrektor
Miejskiego Ogrodu Zoologicznego z siedzibą w Łodzi, ul. Konstantynowska 8/10

ogłasza nabór na stanowisko pracy:

kierownika działu finansowo - księgowego

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Rodzaj umowy o pracę: umowa na 3 miesięczny okres próbny z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony
Początek zatrudnienia: wrzesień 2011.

Główne zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku:

 1. nadzór nad prawidłowym wykonywaniem prac w dziale finansowo – księgowym,
 2. organizowanie i modyfikowanie prac związanych z:
  1. kontrolą formalno-rachunkową otrzymywanych przez księgowość dowodów księgowych,
  2. ewidencją księgową,
  3. sporządzaniem zestawień informacji wewnętrznych itp.
 3. analiza sald kont rozrachunkowych, kosztów i wydatków,
 4. nadzór nad bieżącym i terminowym prowadzeniem kompleksu spraw związanych z rozliczeniami budżetowymi,
 5. współdziałanie przy sporządzaniu sprawozdań finansowych, a w razie nieobecności głównego księgowego terminowe i samodzielne sporządzanie sprawozdań.

Wymagania niezbędne (konieczne):

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa skarbowe.
 4. posiadanie co najmniej 5 - letniego stażu pracy (preferowany w księgowości budżetowej)
 5. posiadanie wykształcenia wyższego ekonomicznego
 6. znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawnych z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych,
 7. umiejętność obsługi komputerowych programów finansowo - księgowych.

Wymagania dodatkowe:

 1. posiadanie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku pracy,
 2. posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych ; komunikatywność, sumienność, punktualność, wytrwałość, umiejętność zarządzania zespołami ludzkimi, umiejętność podejmowania decyzji; umiejętność analizy i syntezy informacji, samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,
 3. znajomość księgowości (preferowana budżetowa).

Wymagane dokumenty:

 1. CV wraz z listem motywacyjnym
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie kwalifikacje
 4. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia,
 5. opinia o pracy lub referencje z poprzednich miejsc pracy (jeśli kandydat takie posiada),
 6. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe,
 9. oświadczenie, że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1593 z późn. zm.)

Informacje dodatkowe

Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach, o których mowa w art.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych zobowiązane są do odbycia służby przygotowawczej, trwającej nie dłużej niż 3 miesiące, kończącej się egzaminem. Tylko pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 lub przesłać pocztą do dnia 31.08. 2011 roku, w zamkniętej kopercie, oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata, z podaniem stanowiska będącego przedmiotem naboru.
Oferty dostarczone do MOZ po 31.08.2011 r. nie będą rozpatrywane.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w MOZ zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w dziale kadr MOZ przez okres 2 miesięcy od upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru dokumentów za pokwitowaniem. MOZ nie odsyła dokumentów kandydatom. Nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Kandydat wybrany w naborze będzie zobowiązany przedłożyć w dziale kadr Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, najpóźniej w dniu zawarcia z nim umowy o pracę, oryginału ważnego zaświadczenia o niekaralności, uzyskanego na własny koszt z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, ul. Konstantynowska 8/10.

Dyrektor
Miejskiego Ogrodu Zoologicznego
mgr Ryszard Topola


Źródło: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ
Informację wprowadził(a): Anna Antonowicz (2011-08-09)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2546
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO