Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Starszy specjalista ds. bhp i p.poż. w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym Domu Pomocy Społecznej w Łodzi <<

2011-08-12

Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze
Dom Pomocy Społecznej w Łodzi,
ul. Przybyszewskiego 255/267
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

Starszy specjalista ds. bhp i p.poż.

Kandydaci ubiegający się o ww. stanowisko, powinni spełniać następujące wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe lub o specjalności w zakresie bhp i p.poż. albo studia podyplomowe w zakresie bhp i p.poż.
 • co najmniej 3 lata stażu pracy w służbie bhp, potwierdzony dokumentem (świadectwo pracy, referencje)
 • znajomość obsługi komputera (pakiet Office, Internet, poczta elektroniczna)
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych
 • nieposzlakowana opinia
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku

Dodatkowe wymagania:

 • aktualne uprawnienia do prowadzenia spraw ochrony przeciwpożarowej
 • umiejętność kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy
 • samodzielność, obowiązkowość, wysoka kultura osobista, łatwość komunikowania się i przekazywania informacji

Zakres zadań na stanowisku Specjalisty ds. bhp i p.poż.:

 • kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p.poż.
 • sporządzanie okresowych analiz stanu bhp i p.poż. zawierających propozycję przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.
 • udział w opracowywaniu planów, modernizacji, zarządzeń wewnętrznych, regulaminów i instrukcji ogólnych w zakresie bhp i ppoż. oraz w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiążą się z wykonywaną pracą
 • kontrola stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • udział w pracach komisji pożarowo – technicznej
 • współdziałanie w szkoleniu przeciwpożarowym i przygotowaniu pracowników do czynnego udziału w zapobieganiu i zwalczaniu pożarów
 • współpraca z właściwym terenowo oddziałem straży pożarnej w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego
 • prowadzenie ewidencji i analizowanie przyczyn zaistniałych pożarów i ich skutków

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny
 • kserokopia dowodu osobistego
 • kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie
 • kserokopia dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe
 • kserokopia dokumentów poświadczających inne umiejętności
 • zaświadczenie o niekaralności
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 30 listopada 2011 r. do godz. 15.00 w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym D.P.S. w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 255/267, w Dziale Kadr, pok. 136.


Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2011-08-12)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3158
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO