Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Specjalista ds. obsługi projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w Pracowni „Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji” w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi<<

2011-08-24

Dyrektor
Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi
z siedzibą Łódź, ul. Kopcińskiego 29
ogłasza nabór na wolne stanowisko

specjalisty ds. obsługi projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych
w Pracowni „Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji”

Wymiar etatu – 1 etat
Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:

 1. Współpraca z lokalnymi instytucjami rynku pracy i edukacji oraz placówkami naukowo-badawczymi w celu określenia potrzeb badawczych i możliwości w zakresie realizacji badań rynku pracy.
 2. Pozyskiwanie informacji o dostępnych źródłach finansowania badań, także w partnerstwie lokalnym/regionalnym i przedsięwzięciach organizowanych przez partnerów.
 3. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na badania i partnerów do współpracy przy ich realizacji.
 4. Sporządzanie wniosków o dofinansowanie konkretnych projektów badawczych (głównie z PO KL) realizowanych w ramach Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji.
 5. Opracowywanie założeń metodologicznych i specyfikacji badawczych we współpracy z innymi pracownikami Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji.
 6. Obsługa administracyjna projektu finansowanego ze środków zewnętrznych oraz prowadzenie sprawozdawczości i archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją takiego projektu (zarządzanie dokumentacją projektu).
 7. Wspieranie działań promujących w regionie działalność Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji.
 8. Wykonywanie prac związanych z organizowaniem seminariów i konferencji.

Wymagania:
warunkujące dopuszczenie kandydata do udziału w naborze:

 1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Posiadanie vnieposzlakowanej opinii.
 3. Posiadanie wykształcenia wyższego i minimum czteroletniego doświadczenia zawodowego w podobnym obszarze działania.

niezbędne:

 1. Znajomość problematyki związanej z pozyskiwaniem środków z Funduszy Europejskich.
 2. Umiejętność obsługi pakietu biurowego Office, w tym bardzo dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel.
 3. Doświadczenie w pisaniu wniosków o dofinansowanie projektów.
 4. Doświadczenie w zarządzaniu dokumentacją projektową.
 5. Umiejętność pracy w zespole.
 6. Uczciwość i odpowiedzialność.
 7. Odporność na sytuacje stresowe.
 8. Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej.

dodatkowe:

 1. Preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne, administracyjne lub prawnicze (mile widziane posiadanie kwalifikacji pedagogicznych).
 2. Znajomość języka obcego w stopniu zaawansowanym (preferowany język angielski).
 3. Znajomość zasad Public Relations.
 4. Samodzielność i komunikatywność.
 5. Wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty:

 1. CV wraz z listem motywacyjnym.
 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych.
 3. Dokumenty potwierdzające staż pracy.
 4. Oświadczenia o spełnieniu wymagań warunkujących dopuszczenie do udziału w naborze zawartych w punktach 1-3.

Inne dokumenty, które mogą informować pracodawcę o doświadczeniu zawodowym kandydata m.in. opinie o pracy.

Złożone dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć podpisaną własnoręcznie klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z ogłoszonym naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458z późn. zm.)”.

Określenie miejsca i terminu składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 29 w zamkniętej kopercie, oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty ds. obsługi projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego”

w terminie do dnia 23 września 2011 r. do godziny 15.00

Dokumenty doręczone do Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, przed zawarciem umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niekaralności kandydata uzyskaną na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego oraz oryginał zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/wym. stanowisku i badania do celów sanitarno – epidemiologicznych.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego będą dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie, kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem, nieodebrane dokumenty w wyznaczonym terminie zostaną komisyjnie zniszczone. Nie odsyłamy dokumentów kandydatom.

Dyrektor
Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego
Jan Moos


Źródło: Wydział Edukacji UMŁ
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2011-08-24)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1943
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO